Odluka o donošenju Plana razvoja ruralnog turizma Grada Korčule 2015. – 2020.

Na temelju članka 49. stavka 1. točke 25. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, (/11, 3/13 i4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je …

Na temelju članka 49. stavka 1. točke 25. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, (/11, 3/13 i4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 8. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2015. godine donijelo

O D L U K U

o donošenju Plana razvoja ruralnog turizma Grada Korčule 2015. – 2020.

Članak 1.

Donosi se Plan razvoja ruralnog turizma Grada Korčule 2015. – 2020.

Članak 2.

Dokument iz članka 1. ove Odluke, ovjeren pečatom Gradskog vijeća i potpisom predsjednika Gradskog vijeća, sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 302-02/15-01/03

URBROJ: 2138/01-01-15-1

Korčula, 22. prosinca 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Joško Cebalo, dipl. iur.

Plan razvoja ruralnog turizma Grada Korčule 2015. – 2020. možete vidjeti OVDJE.