Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara (revizija) za Grad Korčulu

Na temelju ĉlanka 13. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, br. 92/10), članka 19. stavka 1. podstavka 11. i članka 35. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 109/07, 125/08 i 38/09) te članka 62. …

Na temelju ĉlanka 13. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, br. 92/10), članka 19. stavka 1. podstavka 11. i članka 35. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 109/07, 125/08 i 38/09) te članka 62. Poslovnik Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 7. sjednici održanoj dana 4. listopada 2011. godine donijelo

O D L U K U
o donošenju Procjene ugroženosti od požara (revizija) za Grad Korčulu

Članak 1.

Donosi se Procjena ugroženosti od požara (revizija) za Grad Korčulu koju je izradila ovlaštena tvrtka Protection d.o.o., iz Umaga, siječanj 2011.

Članak 2.

Procjena ugroženosti od požara sačinjena je u dva primjerka i sadrži tekstualni i grafički dio.
Dokument iz stavka 1. ovog članka, ovjeren pečatom Gradskog vijeća i potpisom predsjednik Gradskog vijeća, sastavni je dio ove Odluke.
Jedan izvornik čuva se u nadležnom upravnom tijelu Grada Korčule za protupožarnu zaštitu.

Ĉlanak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 833-01/11-01/07
URBROJ: 2138/01-01-11-1
Korčula, 4. listopada 2011.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. med. dent.