Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara

Na temelju članka 28. stavka 1. podstavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine», br. 174/04, 79/07 i 38/09) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 16. sjednici održanoj dana  13. …

Na temelju članka 28. stavka 1. podstavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine», br. 174/04, 79/07 i 38/09) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 16. sjednici održanoj dana  13. listopada 2010. godine donijelo

O D L U K U
o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara
Grada Korčule i Zahtjeva zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja
Grada Korčule

Članak 1.

Donosi se Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada Korčule koju je izradila ovlaštena tvrtka Alfa-atest d.o.o. iz Splita, lipanj 2010. te Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja Grada Korčule, lipanj 2010., kao posebni izvadak iz Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada Korčule, a po prethodno pribavljenoj suglasnosti Državne uprave za zaštitu i  spašavanje, KLASA: 810-03/10-04/05, URBROJ: 543-01-06-02-10-6, od 11. kolovoza 2010. godine,

Članak 2.

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada Korčule i Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja Grada Korčule, kao posebni izvadak iz Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada Korčule, sačinjeni su u tri izvornika i sadrže uvezani tekstualni i grafički dio.

Dokumenti iz stavka 1. ove Odluke, ovjereni pečatom Gradskog vijeća i potpisom predsjednika Gradskog vijeća, sastavni su dio ove Odluke.

Jedan izvornik čuva se u nadležnom upravnom tijelu Grada Korčule za zaštitu i spašavanje.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Korčule».

KLASA: 833-01/10-01/02                                                                        PREDSJEDNIK
URBROJ: 2138/01-01-10-6                                                                 GRADSKOG VIJEĆA
Korčula, 13. listopada 2010.                                                              Lovro Krstulović, dr. stom.

Pridruženi dokumenti: