Odluka o donošenju Strategije razvoja Grada Korčule do 2020. godine

Na temelju članka 47. stavka 1. točke 25. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18) te članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 12. sjednici održanoj dana 23. listopada 2018. godine donijelo

O D L U K U
o donošenju Strategije razvoja Grada Korčule do 2020. godine

Članak 1.
Donosi se Strategija razvoja Grada Korčule do 2020. godine.

Članak 2.
Strategija razvoja Grada Korčule do 2020. godine, ovjerena pečatom Gradskog vijeća i potpisom predsjednika Gradskog vijeća,
sastavni je dio ove Odluke. Jedan izvornik čuva se u nadležnom upravnom tijelu Grada Korčule za gospodarstvo.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 302-01/15-01/01
URBROJ: 2138/01-01-18-4
Korčula, 23. listopada 2018.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.