Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja “GZ Dominče”_2013

Na temelju članaka 26., 100. i 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), članka 49. točke 24. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 06/09), članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada …

Na temelju članaka 26., 100. i 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), članka 49. točke 24. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 06/09), članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09 i 8/11), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „Dominče“ („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 4/12, 6/12), suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja: KLASA: 350-02/12-13/32, URBROJ: 531-05-1-13-5, od 15. siječnja 2013. godine, Gradsko vijeće je na 19. sjednici održanoj dana 25. siječnja 2013. godine donijelo

O D L U K U
o donošenju Urbanističkog plana uređenja „GZ Dominče“