Odluka o dopuni i izmjeni Odluke o korištenju mobilnih telefona za službene potrebe

Na temelju članka 74. stavka 1. točke 22. te članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14 ), gradonačelnik Grada Korčule dana 17. kolovoza 2016. godine donio je O D L U K U o …

Na temelju članka 74. stavka 1. točke 22. te članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14 ), gradonačelnik Grada Korčule dana 17. kolovoza 2016. godine donio je

O D L U K U

o dopuni i izmjeni Odluke o korištenju mobilnih telefona za službene potrebe

Članak 1.

U Odluci o korištenju mobilnih telefona za službene potrebe („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 1/11) iza članka 3. dodaje se novi članka 3.a koji glasi:

„Članka 3.a

O nabavi mobilnih telefona kao i tarifama pretplate na osnovi prikupljenih ponuda od mobilnih operatera (VIP, T-com, Tele 2 i dr.) odlučuje Gradonačelnik.

Dužnosnici Grada Korčule iz članka 2. ove Odluke kao i službenici i namještenici se umrežuju u sustav mobilne telefonije unutar sustava Gradske uprave.

O korištenju VPN tarifa (broj impulsa) po pojedinom mobilnom telefonu službenika odnosno namješteniku odlučuje Gradonačelnik.“.

Članak 2.

U tekstu Odluke o korištenju mobilnih telefona za službene potrebe riječi: „tajnica Gradonačelnika“ u odgovarajućem padežu zamjenjuje se riječima: „administrativna tajnica Gradonačelnika“ u odgovarajućem padežu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 030-04/11-01/02

URBROJ: 2138/01-02-16-2

Korčula,  17. kolovoza 2016.

GRADONAČELNIK

Andrija Fabris, ing.