Odluka o dopuni Odluke o naknadi za novorođeno dijete

Na temelju članka 49. točke 2. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 6/09) te članka 58. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule ( «Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 10. sjednici održanoj dana 3. ožujka 2010. godine donijelo  …

Na temelju članka 49. točke 2. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 6/09) te članka 58. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule ( «Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 10. sjednici održanoj dana 3. ožujka 2010. godine donijelo 

O D L U K U
o dopuni Odluke o naknadi za novorođeno dijete

Članak 1.

U Odluci o naknadi za novorođeno dijete («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09) iza članka 7. dodaje se novi članak 7a. koji glasi:

«Postupci određivanja naknade djeci rođenoj do 31. prosinca 2009. godine rješavat će se prema Odluci o dodjeli jednokratne novčane potpore novorođenoj djeci («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/08)» 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Korčule». 

KLASA: 021-05/10-03/02                                                                      PREDSJEDNIK
URBROJ: 2138/01-01-10-1                                                              GRADSKOG VIJEĆA
Korčula, 3. ožujka 2010.                                                                 Lovro Krstulović, dr. stom.