Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Korčule

KLASA: 406-09/12-01/01
URBROJ: 2138/01-01-19-9
Korčula, 8. travnja 2019.

Na temelju članka 19. stavka 1. podstavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 35. stavka 8. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,143/12 i 152/14), članka 101. stavka 1., članka 102. i članka 107. stavka 3. Zakona o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), članka 47. stavka 1. točke 26. Statuta Grada Korčula („Službeni glasnik Grada Korčula“, broj 3/18) te članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčula je na 15. sjednici održanoj dana 8. travnja 2019. godine donijelo

O D L U K U
o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Korčule

Tekst Odluke u cijelosti možete pročitati ovdje.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.