Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Korčule

Na temelju članka 19. stavka 1. podstavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 3. stavka 1. točke 7., članka 4. stavka 1., članka 22. stavka 1. točke 4., članka 30. stavka 1. točke 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14  i 36/15), članka 35. stavka 8. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,143/12 i 152/14), članka 101. stavka 1., članka 102. i članka 107. stavka 3. Zakona o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), članka 47. stavka 1. točke 26. Statuta Grada Korčula („Službeni glasnik Grada Korčula“, broj 3/19) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13. 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), Gradsko vijeće Grada Korčula je na 10. sjednici održanoj dana 20. srpnja 2018. godine donijelo

O D L U K U
o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Korčule

Članak 1.

U Odluci o nerazvrstanim cestama na području Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/12 i 10/15), Popisu nerazvrstanih cesta na području Grada Korčule, koje su uknjižene kao „Javno dobro u općoj uporabi – u neotuđivom vlasništvu: Grad Korčula“, dodaje se Popis nerazvrstanih cesta, koje su vanknjižno vlasništvo Grada Korčule, te ta dva Popisa čine sastavni dio Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Korčule.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

 

KLASA: 406-09/12-01/01
URBROJ: 2138/01-01-18-8
Korčula, 20. srpnja 2018.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.

 

Jedinstvenu bazu podataka o nerazvrstanim cestama možete preuzeti na linku.