Odluka o dopuni Odluke o ograničenju brzine vozila u gradu Korčuli

Na temelju članka 127. stavka 1. i članka 154. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 7. Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/06, 2/07, 2/08, 5/08 i 2/09-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Korčule dana 7. srpnja 2013. godine donio je

O D L U K U

o dopuni Odluke o ograničenju brzine vozila u gradu Korčuli

Članak 1.

U Odluci o ograničenju brzine kretanja vozila u gradu Korčuli u članku 1. stavku 1. iza podtočke 9. dodaje se nove podtočke 10., 11., 12., 13. i 14. koje glase:

10/ Autobusni kolodvor

11/ Obala korčulanskih brodograditelja“

12/ Trg 19. travnja 1921. Plokata

13/ Trg pomirenja

14/ Obala dr. Franje Tuđmana.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 022-05/08-03/08

URBROJ: 2138/01-02-13-2

Korčula,  7. srpnja 2013.

GRADONAČELNIK

Vinko Kapelina, dipl. oec.