Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke

Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 10. Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine“, broj 30/09, 55/13 i 153/13), članka 49. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Korčule („Službene glasnik Grada Korčule“, broj 6//09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 62. Poslovnika …

Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 10. Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine“, broj 30/09, 55/13 i 153/13), članka 49. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Korčule („Službene glasnik Grada Korčule“, broj 6//09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 10. sjednici održanoj dana 14. travnja 2016. godine donijelo

O D L U K U

o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom određuju se područja na području Grada Korčule gdje postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih razina buke (ulice, dijelovi ulica i naselja, trgovi, turistička naselja i druge lokacije), razlozi dozvoljenog prekoračenja, te putovi dolaska i odlaska sudionika događaja.

(2) Najviša dopuštena razina buke na ulicama, dijelovima ulica i naselja, trgovima, turističkim naseljima i drugim lokacijama propisana je Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave („Narodne novine“, br. 145/04).

Članak 2.

Dozvoljava se prekoračenje dopuštenih razina buke radi zadovoljenja potreba održavanja javnih skupova i organiziranja razonode, zabavnih i sportskih priredbi, festivala te drugih aktivnosti na otvorenom ili zatvorenom prostoru za stanovništvo i goste isključivo u terminima i vremenu održavanja manifestacija a sukladno Godišnjem programu manifestacija, a najdulje do 4,00 sata na sljedećim lokacijama:

  1. Naselje Korčula, za vrijeme održavanja manifestacija iz prethodnog stavka ovog članka

na području naselja Korčula.

  1. Naselje Žrnovo, za vrijeme održavanja manifestacija iz prethodnog stavka ovog članka

na području naselja Žrnovo.

  1. Naselje Čara, za vrijeme održavanja manifestacija iz prethodnog stavka ovog članka na

području naselja Čara.

  1. Naselje Pupnat, za vrijeme održavanja manifestacija iz prethodnog stavka ovog članka

na području naselja Pupnat.

  1. Naselje Račišće, za vrijeme održavanja manifestacija iz prethodnog stavka ovog članka

na području naselja Račišće.

Članak 3.

(1) Na temelju prijedloga Turističke zajednice Grada Korčule, Centra za kulturu Korčula, Ustanove „Športski objekti Korčula“, te prijedloga i zahtjeva ostalih pravnih i fizičkih osoba koje organiziraju manifestacije koje su u interesu građana i turističke ponude Grada Korčule, Centar za kulturu izrađuje prijedlog Godišnjeg programa manifestacija za tekuću kalendarsku godinu.

(2) Godišnji program manifestacija donosi gradonačelnik.

(3) Godišnji program manifestacija sadrži popis svih manifestacija u tekućoj kalendarskoj godini s naznakom datuma, naselja i mjesta/lokacije održavanja, vremena održavanja, naziva manifestacije, podataka o organizatoru za svaku pojedinu manifestaciju.

(4) Organizator je dužan obavijestiti Grad Korčulu najkasnije osam dana prije održavanja manifestacije o svim promjenama programa manifestacije, odnosno prijaviti manifestaciju ukoliko ista nije uvrštena u Godišnji program manifestacija.

(5) Iznimno, može se odobriti i manifestacija koja je prijavljena u roku kraćem od osam dana, ukoliko se radi o važnoj manifestaciji, a organizator zbog opravdanih okolnosti nije mogao istu prijaviti ranije.

(6) U postupku donošenja Godišnjeg programa manifestacija, odnosno izdavanja odobrenja  za održavanje pojedine manifestacije može se tražiti i mišljenje Turističke zajednice Grada Korčule, Centra za kulturu, Ustanove „Športski objekti Korčula“ i/ili vijeća gradskog kotara ili mjesnog odbora na čijem području se planira održati manifestacija.

Članak 4.

(1) Uporaba elektroakustičkih i akustičnih uređaja u zatvorenom prostoru ili na otvorenom prostoru prilikom održavanja manifestacija iz članka 3. ove Odluke dozvoljena je najduže do 4,00 sata.

(2) Uporaba elektroakustičkih i akustičnih uređaja na otvorenom u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti dopuštena je najdulje do 24,00 sati, ukoliko se ne radi o manifestaciji.

Članak 5.

Buka koja nastaje uslijed događaja navedenih u člancima 2., 3. i 4. ove Odluke ne smije u drugim naseljima prelaziti dopuštene granice.

Članak 6.

Putovi za dolazak i odlazak sudionika navedenih događaja su svi prometni pravci, ulice i ceste za vozila i pješake koji nisu u to vrijeme propisno zatvoreni ili pod nadzorom i regulacijom policije, odnosno propisno označenih redara koji reguliraju prometovanje.

Članak 7.

(1) Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalno redarstvo Grada Korčule.

(2) Pri provedbi nadzora komunalno redarstvo ovlašteno je poduzimati upravne mjere, pokrenuti prekršajni postupak i naplatiti kaznu na mjestu počinjena sukladno odredbama članka 16. stavka 4. Zakona o zaštiti od buke.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 210-01/16-01/01

URBROJ: 2138/01-01-16-1

Korčula, 14. travnja 2016.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Joško Cebalo, dipl. iur.