Odluka o financiranju političkih stranaka i vijećnika Gradskog vijeća Grada Korčule izabranih s nezavisnih lista iz Proračuna Grada Korčule

Na temelju članka 2. stavka 3., članka 3. stavka 2., članka 4. stavka 2., članka 5. i članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, br. 24/11), članka 48. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09) te …

Na temelju članka 2. stavka 3., članka 3. stavka 2., članka 4. stavka 2., članka 5. i članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, br. 24/11), članka 48. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 9. sjednici održanoj dana 14. studenog 2011.  godine donijelo

O D L U K U
o financiranju političkih stranaka i vijećnika Gradskog vijeća Grada Korčule
izabranih s nezavisnih lista iz Proračuna Grada Korčule

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju uvjeti financiranja iz Proračuna Grada Korčule (u nastavku teksta: Proračun) političkih stranaka koje su zastupljene u Gradskom vijeću te vijećnika Gradskog vijeća Grada Korčule izabranih s nezavisnih lista (nezavisni vijećnik) sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN, br. 24/11).

Članak 2.

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika osiguravaju se u Proračunu u iznosu od 0,50% prihoda Grada Korčule od poreza ostvarenih u prethodnoj (proračunskoj) godini, umanjeni za dodatni udio u porezu na dohodak.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ove Odluke raspoređuje se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog vijećnika u Gradskom vijeću.

Političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerna broju njezinih vijećnika u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.

Ukoliko pojedinom vijećniku nakon konstituiranja Gradskog vijeća prestane članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno stavku 1. ovog članka ostaju političkoj stranci kojoj je vijećnik pripadao u času konstituiranja Gradskog vijeća.

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno stavku 1. ovoga članka pripadaju političkoj stranci koja je pravni slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

Ukoliko nezavisni vijećnik, nakon konstituiranja Gradskog vijeća, postane član političke stranke koja participira u Gradskom vijeću, sredstva za redovito godišnje financiranje iz Proračuna ostaju tom vijećniku te se na njega i dalje primjenjuju sve odredbe Zakona, odnosno ove Odluke koje se odnose na nezavisne vijećnike.

Članak 4.

Za svakog izabranog vijećnika podzastupljenog spola, političkim strankama i nezavisnim vijećnicima pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku, a određenog u članku  3. stavku 1. ove Odluke.

Članak 5.

Odluku o raspoređivanju sredstava prema člancima 3. i 4. ove Odluke donosi Gradsko vijeće.

Članak 6.

Raspoređena sredstva doznačuju se na žiroračun političke stranke, odnosno na poseban račun nezavisnog vijećnika, tromjesečno u jednakim iznosima.

Nezavisni vijećnik dužan je otvoriti posebni račun za redovito financiranje svoje djelatnosti i o tome pismeno, bez odgađanja, obavijestiti upravno tijelo Grada Korčule nadležno za financije

Obračun i isplatu sredstava utvrđenih ovom Odlukom obavlja upravno tijelo Grada Korčule nadležno za financije, na temelju odluke iz članka 5. ove Odluke.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 2/07).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 402-08/11-01/09
URBROJ: 2138/01-01-11-1
Korčula, 14. studenog 2011.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. med. dent.