Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju parkirališnih mjesta u određenim zonama u gradu Korčuli

Na temelju članka 17. Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/06, 2/07, 2/08, 5/08 i 2/09-pročišćeni tekst), članka 127. stavka 1. i članka 154. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), …

Na temelju članka 17. Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/06, 2/07, 2/08, 5/08 i 2/09-pročišćeni tekst), članka 127. stavka 1. i članka 154. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Korčule dana 27. lipnja 2014. godine donio je

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju parkirališnih mjesta u određenim zonama

u gradu Korčuli


Članak 1.

U Odluci o određivanju parkirališnih mjesta u određenim zonama grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 2/14)  u članku 5. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Ukoliko nema slobodnog mjesta, osoba koja ima važeću oznaku moći će se parkirati u javnu garažu bez dodatne naknade, osim stanara zone VI i onih kojima je u smislu članka 1. stavka 3. ove Odluke osigurano „stalno“ parkirališno mjesto.“

Stavak 5. mijenja se i glasi:

„Za dobivanje oznake pripadajuće zone, plaćat će se godišnja naknada u iznosu od 960,00 kn a stanari zone VI 500,00 kn, u dva obroka.“

Članak 2.

Članak 8. mijenja se i glasi:

„Odobrenje za izdavanje oznake, odnosno u slučajevima zakupa parkirališnog mjesta, određivat će Povjerenstvo za promet, na temelju prijava na poziv ili podnesenih zahtjeva, koje se dostavljaju KTD-u Hober d.o.o. na provedbu u smislu ove Odluke, uz uvjet da osobe nisu dužnici Grada Korčule i KTD-a Hober d.o.o.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 211-01/14-03/06

URBROJ: 2138/01-02-14-3

Korčula, 27. svibnja 2014.

GRADONAČELNIK

Vinko Kapelina, dipl. oec.