Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju upravnih tijela Grada Korčule

Na temelju članka 35. točke 4. i članka 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 49. točke 11. Statuta Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, br. 6/09) te članka 62. Poslovnika …

Na temelju članka 35. točke 4. i članka 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 49. točke 11. Statuta Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, br. 6/09) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 13. sjednici održanoj dana 9. lipnja 2010. godine donijelo

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju upravnih tijela Grada Korčule

Članak 1.

U Odluci o ustroju upravnih tijela Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 2/10) uvod Odluke se mijenja i glasi:

“Na temelju članka 35. točke 4. i članka 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08), članka 49. točke 11. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 6/09) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na  10. sjednici održanoj dana 3. ožujka 2010. godine donijelo” 

Članak 2.

Članak 26. mijenja se i glasi:

“Prava, obveze i odgovornosti koja proizlaze iz službe (radnog odnosa), kao što je prijam u službu, raspored na radno mjesto, radno vrijeme, stanka, godišnji odmor, plaćeni i neplaćeni dopust, premještaj, odgovornost za povrede službene dužnosti, prestanka službe, i druga prava i obveze koja su neposredno vezana za službu, a ne odnose se na plaću, kao i naknade plaća i druga materijalna prava (jubilarna nagrada, «Božinica», regres, novčana pomoć u slučaju bolesti i smrti, naknada za plaćeni dopust, troškovi prijevoza, otpremnine, naknada za bolovanje, dar za djecu i dr.), uredit će se posebnim pravilnikom odnosno pravilnicima sukladno zakonu i propisima donesenim na temelju zakona koje donosi Gradonačelnik.

Naknade plaća i druga materijalna prava ne mogu biti manja od onih koje se priznaju državnim službenicima i namještenicima niti više od neoporezivog dijela naknada utvrđena posebnim poreznim propisima.

Iznosi naknada mogu biti utvrđeni i u većim iznosima od neoporezivog dijela naknada samo ako Gradsko vijeće posebnom odlukom utvrdi iznose, tj. pravo na iznose koji su veći od neoporezivog dijela.” 

Članak 3.

Članak 27. mijenja se i glasi:

“Plaću službenika, odnosno namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu staža.

Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika utvrđuje se kolektivnim ugovorom.

Ako osnovica za obračun plaće nije utvrđena kolektivnim ugovorom, utvrđuje je odlukom Gradonačelnik, vodeći računa o proračunskom ograničenju mase sredstava za plaće.

Koeficijente za obračun plaće službenika i namještenika određuje odlukom Gradsko vijeće, na prijedlog Gradonačelnika.

Koeficijent za obračun plaće službenika i namještenika određuje se unutar raspona koeficijenta od 1,00 do 6,00.”

Članak 4.

Članci 28., 29., 30., 31., 36. i 37. brišu se. 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Korčule».

KLASA: 021-05/10-03/01                                                                                   PREDSJEDNIK
URBROJ: 2138/01-01-10-2                                                                           GRADSKOG VIJEĆA
Korčula,  9. lipnja 2010.                                                                              Lovro Krstulović, dr. stom.