Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 65. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 6/09) te članka  62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, …

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 65. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 6/09) te članka  62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 9. sjednici održanoj dana 14. studenog 2011.  godine donijelo

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Korčule

Članak 1.

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09) iza članka 65. dodaje se novi članka 65.a koji glasi:

„Članak 65.a

Pravilnikom se uređuju ona pitanja kada je to posebnim propisom određeno da se uređuju pravilnikom, odnosno kada je to potrebno radi podrobnije provedbe zakona, propisa donesenog na temelju zakona ili općeg akta Grada glede postupka i uvjeta uređenja određenih prava i obveza određenih fizičkih ili pravnih osoba.“

Članak 2.

Članak 114. mijenja se i glasi:

„ Sjednice Vijeća sazivaju se dostavom poziva za sjednicu Vijeća.

Poziv za sjednicu, u pravilu, dostavlja se elektroničkim putem.

Iznimno, zbog razloga žurnosti, sjednice se mogu sazivati putem telefona.

Ukoliko iz tehničkih razloga stručna služba Grada nije u mogućnosti poziv poslati elektroničkim putem, poziv za sjednicu dostavit će se u pisanom obliku, s poštanskom ili osobnom dostavom.

Ako vijećnik nema mogućnosti pristupa elektroničkoj pošti, na njegov zahtjev, poziv za sjednicu dostaviti će se u pisanom obliku.

Poziv za sjednicu dostavlja se vijećnicima, u pravilu, osam dana prije sjednice, a ako postoje opravdani razlozi koji se moraju obrazložiti na početku sjednice, taj rok može biti kraći ali ne kraći od 24 sata.

U slučaju telefonskog sazivanja, pisani poziv dostavlja se na samoj sjednici Vijeća.

Poziv za sjednicu sadrži obvezno vrijeme i mjesto održavanje sjednice, predloženi dnevni red te ime i prezime i dužnost osobe koja saziva sjednicu.

Uz poziv, dostavljaju se i radni materijali (prijedlozi općih akata, prijedlozi pojedinačnih akata, izvješća, programi i dr.) vezani za pojedine točke dnevnog reda, na način kako se dostavlja i poziv. Ako pojedini materijal nije moguće dostaviti putem elektroničkim putem, isti će se dostaviti u pisanom obliku.

Sjednice Vijeća mogu se održavati putem vido veze, kada se za to stvore tehnički uvjeti.

O drukčijem načinu sazivanja sjednice i opravdanosti razloga za sazivanje Vijeća u kraćem roku odlučuju predsjednik Vijeća.

Odredbe stavka 1.- 7. ovog članka ne važe za konstituirajuću sjednicu Vijeća.“

Članak 3.

Iza članka 114. dodaje se novi članak 114.a koji glasi:

„Članak 114.a

Poziv za sjednicu Vijeća sa svim pratećim radnim materijalima objavljuju se na web stranici Grada, a u slučaju telefonskog sazivanja sjednice, na web stranici Grada se objavljuje obavijest o (žurnom) sazivanju sjednice s predloženim dnevnim redom.

O održavanju sjednice Vijeća s predloženim dnevnim redom posebno se obavještava Gradonačelnik, Zamjenik gradonačelnika, mjesni odbori i gradski kotari i političke stranke koje imaju vijećnike u Vijeću, uz dostavu svih materijala koji su dostavljeni vijećnicima, na način kako je to dostavljeno vijećnicima.“

Iznimno, mjesnim odborima i gradskim kotarima i političkim strankama, radni materijali koji su obimni, više od 30 stranica, a ne odnose se na opće akte, neće se dostavljati u pisanom obliku.“

Članak 4.

Članak 152. mijenja se i glasi:

„O radu sjednice Vijeća vodi se tonski zapis, od otvaranja sjednice do njezina završetka.

Tonski zapis objavljuje se na web stranicu Grada, koristeći određeno tehnološko rješenje koje omogućava preslušavanje  ili preuzimanje tonskog zapisa bez ograničenja.

Rok za objavu tonskog zapisa na web stranici je sedam dana.

O sjednici Vijeća izrađuje se skraćeni zapisnik.

Skraćeni zapisnik sadržava osnovne podatke o tijeku sjednice i to: vrijeme i mjesto održavanja sjednice, početni kvorum i kvorum tijekom sjednice, ime i prezime izočnih vijećnika, usvojeni dnevni red, siže pitanja i odgovora na „Aktualnom satu“, ime i prezime osoba koja su sudjelovala u raspravi po pojedinim točkama dnevnog reda, amandmane uz navođenju tko je podnositelj istih, stav predlagača odnosno radnog tijela po danim amandmanima te naziv akata koje su donesene s rezultatima glasovanja, odnosno koji su primljeni na znanje.

Zapisnik potpisuje predsjedatelj nakon njegova usvajanja na Vijeću, ukoliko Poslovnikom u određenom slučaju nije drukčije određeno.“

Članak 5.

U članku 153. stavka 1. mijenja se i glasi:

„ Usvajanje skraćenog zapisnika o radu (prethodne) sjednice Vijeća unosi se, u pravilu, kao prva točka dnevnog reda iduće sjednice Vijeća.“

Iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

„Skraćeni zapisnik sa sjednice Vijeća koje je raspušteno sukladno zakonu predsjedatelj potpisuje bez naknadnog usvajanja na sjednici Vijeća novog saziva.“

Članak 6.

U članku 162. stavka 4. mijenja se i glasi:

„Izbor članova radnih tijela obavlja se skupno, ukoliko postoji jedan ili više prijedloga za cjelokupni broj članova radnog tijela koji se biraju, odnosno ako postoji jedan prijedlog ali ne za cjelokupni broj članova radnog tijela, ako Vijeće, na prijedlog predsjedatelja ili kluba vijećnika, ne odluči da se izbor obavi pojedinačno.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

„Ako postoji više prijedloga za izbor članova pojedinog radnog tijela, od kojih svi ne obuhvaćaju ukupni broj članova koji se biraju, izbor se obavlja pojedinačno“

Članak 7.

Članak 163. mijenja se i glasi:

„Prijedlog kandidata za članove radnih tijela mogu dati Odbor za izbor i imenovanje ili najmanje jedna trećina vijećnika.

Odbor svoj prijedlog Vijeću može temeljiti na prijedlogu Gradonačelnika, zakonom nadležnom tijelu ili pojedinačnoj inicijativi, tj. prijedlogu svakog člana Odbora, ako posebnim propisom to pravo nije ograničeno pravom drugog nadležnog tijela.

Ako prijedlog podnosi najmanje jedna trećina vijećnika, isti se podnosi u skladu s člankom 25. stavkom 2. Poslovnika, a prijedlog ne mora biti za puni broj članova radnog tijela koji se biraju u radno tijelo.

U slučaju skupnog glasovanja, kandidati za članove radnog tijela su izabrani ako skupni prijedlog dobije većinu glasova nazočnih vijećnika.

U slučaju pojedinačnog izbora, za člana radnog tijela izabran je kandidat koji je dobio najviše glasova i pod uvjetom da je za njega glasovalo najmanje većina nazočnih vijećnika, od najvećeg broja glasova pa prema manjem, do potrebnog broja članova koji se biraju.“

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 021-06/11-01/03
URBROJ: 2138/01-01-11-1
Korčula, 14. studenog 2011.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. med. dent.