Odluka o izmjenama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti

Na temelju članka 8., 9., 12., 13., 27. i 28. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti («Narodne novine», broj 138/06) te članka 58. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 1/02, 6/02, 4/03, 1/05 i 5/06), Gradsko vijeće Grada Korčule je na nastavku 19. …

Na temelju članka 8., 9., 12., 13., 27. i 28. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti («Narodne novine», broj 138/06) te članka 58. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 1/02, 6/02, 4/03, 1/05 i 5/06), Gradsko vijeće Grada Korčule je na nastavku 19. sjednice održanom dana 17. siječnja 2008. godine donijelo

O D L U K U
o izmjenama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti

Članak 1.

U Odluci o ugostiteljskoj djelatnosti («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 3/07)  članak 6. se mijenja i glasi:

«Ugostiteljski objekti iz skupine «Barovi» iz članka 5. stavka 1. ove Odluke mogu:

a)      za vrijeme turističke sezone, u vremenu od 1. svibnja do 31. listopada, raditi do 02.00 sata

b)      za vrijeme od 21. prosinca do 6. siječnja, raditi do 02.00 sata, a na sam doček Nove godine, tj. 31/01 siječnja, raditi do 04.00 sata. 

 Ugostiteljski objekti iz skupine «Restorani», «Barovi» i «Objekti jednostavnih usluga» mogu raditi do 04.00 sata na dan 28. i 29. srpnja (povodom Dana Grada Korčule) te u dane održavanja manifestacija koje imaju promidžbeno turističku svrhu i koje organiziraju Turistička zajednica Grada Korčule i/ili Grad Korčula, odnosno Centar za kulturu «Festival Korčula».

Dane održavanja manifestacija iz prethodnog stavka u kojima ugostiteljski objekti iz navedenih skupina mogu raditi do 04.00 sata, određuje posebnom odlukom Gradsko poglavarstvo najkasnije pet dana prije početka manifestacije.»

Članak 2.

Članak 10. mijenja se i glasi:

«Na pisani i obrazloženi zahtjev ugostitelja, Gradsko poglavarstvo može rješenjem, za pojedine ugostiteljske objekte iz skupine «Restorani» i «Barovi» iz članka 5. stavka 1. ove Odluke, odrediti drugačije radno vrijeme, tj. odrediti kasniji završetak radnog vremena od onog koje je propisano člankom 5. odnosno člankom 6. ove Odluke, radi organiziranja prigodnih proslava (svadbi, maturalnih zabava, poklada odnosno maskenbala, dočeka Nove godine, kulturnih manifestacija, prigodnih domjenaka i sličnih događanja).»

Članak 3.

Članak 19. briše se.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Korčule».

KLASA: 021-05/08-03/04                                                                           PREDSJEDNIK
URBROJ: 2138/01-1-08-1                                                                     GRADSKOG VIJEĆA
Korčula, 17. siječnja 2008.                                                                       Frano Skokandić, ing.