Odluka o izmjenama Odluke o visini spomeničke renete (2010)

Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09 i 88/10), članka 49. točke 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09) i članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, …

Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09 i 88/10), članka 49. točke 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09) i članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09), Gradsko vijeće je na 16. sjednici održanoj dana 13. listopada 2010. godine donijelo

O D L U K U
o izmjenama Odluke o visini spomeničke rente

Članak 1.

U Odluci o visini spomeničke rente («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 4/04) u članku 4. stavku 2. riječi: “8,00 kuna” zamjenjuje se riječima: “7,00 kuna”.

Članak 2.

U članku 8. i 9. riječi: “Gradsko poglavarstvo” u odgovarajućem padežu zamjenjuje se riječju: “Gradonačelnik” u odgovarajućem padežu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Korčule”.

KLASA: 415-01/10-01/01                                                          PREDSJEDNIK
URBROJ: 2138/01-01-10-1                                                  GRADSKOG VIJEĆA
                                                                                                   Lovro Krstulović, dr. stom.

Korčula. 13. listopada 2010.