Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Korčula

Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10), članka 49. stavak 1. točke 27. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule …

Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10), članka 49. stavak 1. točke 27. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“ (broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je, na prijedlog gradonačelnika, na 9. sjednici održanoj dana 18. veljače 2016. godine donijelo

O D L U K U

o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

u upravnim tijelima Grada Korčule

Članak 1.

U Odluci o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 4/11 i 10/12) članak 3. se mijenja i glasi:

„Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Korčule određuju se unutar kategorije, potkategorije, razine potkategorije i klasifikacijskog ranga radnih mjesta sukladno Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 74/10 i 125/14) kako slijedi:

RADNA MJESTA I. KATEGORIJE
POTKATEGORIJA

RADNOG MJESTA

NAZIV RADNOG  MJESTA KLASIFIKACIJSKI RANG KOEFICIJENT
Glavni rukovoditelj pročelnik upravnog odjela/službe 1. 2,80-3,00
Rukovoditelj voditelj odjeljka 1. razine (VSS)

voditelj odjeljka 2. razine (ViSS)

voditelj odjeljka 3. razine (SSS)

4.

7.

10.

2,35-2,55

2,05-2,25

1,80-2,00

RADNA MJESTA II. KATEGORIJE
POTKATEGORIJA

RADNOG MJESTA

NAZIV RADNOG  MJESTA KLASIFIKACIJSKI RANG KOEFICIJENT
Viši savjetnik

Savjetnik

Viši stručni suradnik

unutarnji revizor

savjetnik

viši stručni suradnik

samostalni upravni referent

4.

5.

6.

6.

2,30-2,50

2,20-2,40

2,10-2,30

2,05-2,25

RADNA MJESTA III. KATEGORIJE
POTKATEGORIJA

RADNOG MJESTA

NAZIV RADNOG  MJESTA KLASIFIKACIJSKI RANG KOEFICIJENT
Stručni savjetnik stručni suradnik 8. 1,95-2,15
Viši referent viši referent 9. 1,85-2,05
Referent referent-komunalno /prometni redar

referent-komunalni redar

referent za računovodstvene poslove

referent za uredsko poslovanje

referent za administrativno-računovodstvene poslove

administrativni tajnik gradonačelnika

administrativni tajnik I

administrativni tajnik II

administrativni tajnik III

11.

11.

11.

11.

11.

11.

11.

11.

11.

1,65-1,85

1,50-1,70

1,40-1,60

1,35-1,55

1,35-1,55

1,65-1,85

1,30-1,50

1,30-1,50

1,20-1,40

RADNA MJESTA IV. KATEGORIJE
„POTKATEGORIJA

RADNOG MJESTA

NAZIV RADNOG  MJESTA KLASIFIKACIJSKI RANG KOEFICIJENT
Namještenici II. potkategorije domar

portir

spremač

11.

13.

13.

1,18-1,38

1,00

1,00

Članak 2.

Ovlaštene osobe koje odlučuju o pravima i obvezama službenika i namještenika donijet će, ukoliko to ovom Odlukom zahtijevaju nastale promjene, nova, odnosno izmjene rješenja kojima se utvrđuje plaća.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 120-01/11-01/02

URBROJ: 2138/01-01-16-3

Korčula, 18. veljače 2016.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Joško Cebalo, dipl. iur.