Odluka o izmjeni Odluke o određivanju autotaksi stajališta i parkirnih mjesta rezervirana za vozila invalida u gradu Korčuli

Na temelju članka 127 stavka 1. i 154. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 15. Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/06. 2/07, 2/08, 5/08 …

Na temelju članka 127 stavka 1. i 154. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 15. Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/06. 2/07, 2/08, 5/08 i 2/09 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Korčule dana 27. lipnja 2014. godine donio je

O D L U K U

o izmjeni Odluke o određivanju autotaksi stajališta i parkirnih mjesta

rezervirana za vozila invalida u gradu Korčuli

Članak 1.

U Odluci o određivanju autotaksi stajališta i parkirnih mjesta rezerviranim za vozila invalida u gradu Korčuli („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/06,3/07,5/07, 7/07 i 7/08) u članku 1. stavku 1. točki 5. riječ: „dva“ zamjenjuje se riječju: „tri“.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 022-05/06-03/107

URBROJ: 2138/01-02-14-6

Korčula, 27. lipnja 2014.

GRADONAČELNIK

Vinko Kapelina, dipl. oec.