Odluka o izmjeni Odluke o privremenom organiziranju naplate parkiranja u garaži

Na temelju članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) a u svezi s točkom 2. Zaključka Gradskog vijeća, KLASA: 021-05/09-03/33, URBROJ: 2138/01-1-09-1, od 4. prosinca 2009. godine, Gradonačelnik Grada Korčule dana 7. kolovoza 2013. godine donio je

O D L U K U

o izmjeni Odluke o privremenom organiziranju naplate parkiranja u garaži

Članak 1.

U Odluci o privremenom organiziranju naplate parkiranja u garaži („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/13) u članku 5. stavku 1. broj: „8,00“ zamjenjuje se brojem: „6,00“, a u stavku 2. broj: „6,00“ zamjenjuje se brojem; „4,00“.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 211-01/13-03/01

URBROJ: 2138/01-02-13-2

Korčula, 7. kolovoza 2013.

GRADONAČELNIK

Vinko Kapelina, dipl. oec.