Odluka o izmjeni odluke o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo

Na temelju članka 19. Zakona o trgovini («Narodne novine», broj 11/96, 75/99, 76/99 i 62/01), članka 3., 4. i 7. Pravilnika o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo («Narodne novine», broj 80/01) te članka 22. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Korčule («Službeni glasnik …

Na temelju članka 19. Zakona o trgovini («Narodne novine», broj 11/96, 75/99, 76/99 i 62/01), članka 3., 4. i 7. Pravilnika o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo («Narodne novine», broj 80/01) te članka 22. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 1/02 i 6/02), Gradsko poglavarstvo je na 64. sjednici održanoj 5. lipnja 2003. godine donijelo

O D L U K U
o izmjeni Odluke o radnom vremenu prodavaonica
i drugih oblika trgovine na malo

Članak 1.

U Odluci o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 2/02) članak 3. mijenja se i glasi: «Prodavaonice prehrambenom robom u naselju Korčula, naselju Račišće, naselju Kneže i dijelovima naselja Žrnovo i Čara koji se nalaze u priobalju, obvezne se raditi tijekom ljetne sezone, tj. od 1. svibnja do 31. listopada, svakim danom u tjednu (osim nedjelje) neovisno o državnim blagdanima i neradnim danima te:
– započeti s radom najranije u 6,30 sati a najkasnije u 8,00 sati
– završiti s radom najkasnije u 23,00 sata ali ne prije 20,00 sati.

Nedjeljom prodavaonice mogu:
– započeti s radom najranije u 6,30 sati a najkasnije u 8,00 sati
– završiti s radom najkasnije u 23,00 sata ali ne prije 13,00 sati.

Iznimka od radnog vremena iz stavka 1. i 2. ovog članka je rad na Dan rada (1. svibnja), Dan Državnosti (25. lipnja) i Dan neovisnosti (8. listopada), kada prodavaonice ne rade.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku
Grada Korčule».

Klasa: 022-05/03-03/48                                                                                                                     GRADONAČELNIK
Urbroj: 2138/01-2-03-1                                                                                                                       Mirko Duhović, dipl. ing.
Korčula, 5. lipnja 2003.