Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja „Poslovna lokacija uvala Luka“ (2013)

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), članka 49. stavka 1. točke 24. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09.) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada …

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), članka 49. stavka 1. točke 24. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09.) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09 i 8/11), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 20. sjednici održanoj dana 18. ožujka 2013. godine donijelo

O D L U K U
o izradi Urbanističkog plana uređenja „Poslovna lokacija uvala Luka“

I. PREDMET ODLUKE I POLAZNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom utvrđuju se osnovna polazišta i ciljevi temeljem kojih će se izraditi i donijeti Urbanistički plan uređenja „Poslovna lokacija uvala Luka“ u Korčuli (dalje u tekstu: Plan).

(2) Nositelj izrade Plana je Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet Grada Korčule (dalje u tekstu: Nositelj)…