Odluka o izradi Usklađenja Prostornog plana uređenja Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 02/03, 03/08 i 03/11) sa Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13) u svrhu određivanja neuređenih dijelova građevinskih područja

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13), članka 49. stavka 1. točke 24. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj …

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13), članka 49. stavka 1. točke 24. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 2. sjednici održanoj dana 11. svibnja 2015. godine donijelo

O D L U K U

o izradi Usklađenja Prostornog plana uređenja Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 02/03, 03/08 i 03/11) sa Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13) u svrhu određivanja neuređenih dijelova građevinskih područja

I. PREDMET ODLUKE I POLAZNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom utvrđuju se osnovna polazišta i ciljevi temeljem kojih će se izraditi i donijeti Usklađenje Prostornog plana uređenja Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 02/03, 03/08 i 03/11) sa Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13) u svrhu određivanja neuređenih dijelova građevinskih područja – dalje u tekstu: Usklađenje.

(2) Nositelj izrade Usklađenja je Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet Grada Korčule (dalje u tekstu: Nositelj).

(3) Koordinator izrade Usklađenja ispred Nositelja je Ivan Blitvić, ing. građ., vršitelj dužnosti pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet Grada Korčule.

Cijeli tekst Odluke možete vidjeti OVDJE.