Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Korčule za 2012. godinu

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08), članka 49. točke 7. Statuta Grada Korčula („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09 i 8/11), Gradsko vijeće Grada Korčule je …

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08), članka 49. točke 7. Statuta Grada Korčula („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09 i 8/11), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 10. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2011. godine donijelo

O D L U K U
o izvršavanju Proračuna Grada Korčule za 2012. godinu