Odluku o naknadi štete oštećenim poljoprivrednim proizvođačima

Povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda je na 3. sjednici održanoj 19. siječnja 2012. godine donijelo Odluku o naknadi štete oštećenim poljoprivrednim proizvođačima za štete od elementarne nepogode-suše nastale u razdoblju srpanj – listopad 2011. za područja Grada Korčule

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD KORČULA
Povjerenstvo za procjenu štete
od elementarnih nepogoda

Klasa: 361-07/11-01/02
Urbroj: 2138/01-2-12-14
Korčula, 19. siječnja 2012. godine

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske Klasa: 920-11/11-01/02, Urbroj: 5030125-11-1 od 15. studenog 2011. godine, te dopisa Županijskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda Klasa: 361-07/11-01/07, Urbroj: 2117/1-8-12-12 od 11. siječnja 2012. godine Povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda je na 3. sjednici održanoj 19. siječnja 2012. godine donijelo

O D L U K U
o naknadi štete oštećenim poljoprivrednim proizvođačima za štete od elementarne nepogode – suše nastale u razdoblju srpanj – listopad 2011. za područja Grada Korčule

I.

Odobrava se isplatiti oštećenim proizvođačima 43.015,91 kn prema tablici koja je sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka dostaviti će se nadležnim tijelima Grada Korčule na provedbu.

O b r a z l o ž e n j e

Povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda procijenilo je štetu na području Grada Korčule na iznos od 3.270.839,10 kn. Šteta na vinovoj lozi iznosila je 1.844.173,29 kn, a šteta na maslinama iznosila je 1.426.665,80 kn, od čega šteta na smanjenom plodu 1.169.398,20 kn, a šteta zbog smanjenog randmana 257.267,60 kn.
Vlada RH je naprijed navedenom Odlukom odlučila da se Gradu Korčuli prizna šteta u iznosu od  1.169.398,20 kn, te dodijelila sredstva u iznosu od 43.015,91 kn (3,68 % priznate štete). Istom Odlukom određeno je da se navedena sredstva isplate poljoprivrednim proizvođačima  kojima je Povjerenstvo potvrdilo štetu od 60 % i više.
Povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda postupilo je u skladu s navedinim te riješilo kako je navedeno u izreci.

Predsjednik Povjerenstva
Julio Marelić, dipl. iur.