Odluka o naknadi za novorođeno dijete

Na temelju članka 49. točke 2. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 6/09) te članka 58. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 1/02, 6/02, 4/03, 1/05 i 5/06), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 8. sjednici održanoj dana 4. …

Na temelju članka 49. točke 2. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 6/09) te članka 58. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 1/02, 6/02, 4/03, 1/05 i 5/06), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 8. sjednici održanoj dana 4. prosinca 2009. godine donijelo

O D L U K U
o naknadi za novorođeno dijet

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju uvjeti i način ostvarivanja i korištenja prava na naknadu za novorođeno dijete koju osigurava Grad Korčula na području Grada Korčule te visina naknade i postupak njezina ostvarivanja.

Naknada za novorođeno dijete novčani je iznos na koji imaju pravo jedan od roditelja, odnosno posvojitelj, odnosno skrbnik (u nastavku teksta: primatelj naknade). 

Članak 2.

Pravo na isplatu naknade za novorođeno dijete može ostvariti i koristiti primatelj naknade:

1. ako je dijete rođeno nakon 1. siječnja 2010. godine,

2. ako je primatelj naknade državljanin Republike Hrvatske, s neprekidnim prebivalištem na području Grada Korčule najmanje pet godina prije rođenja djeteta za koje se traži naknada i pet godina nakon sklapanja ugovora iz članka 7. ove Odluke  neprekidno prebiva na području Grada Korčule što važi i za dijete za koje se ostvaruje naknada sukladno ovoj Odluci,

3. ako dijete za koje se traži naknada u trenutku podnošenja zahtjeva nije starije od jedne godine,

4. ako je zahtjev za naknadu podnesen u roku od godinu dana od dana rođenja djeteta.

Naknada za novorođeno prvo i drugo dijete primatelju naknade pripada u jednokratnom iznosu.

Naknada za novorođeno treće i svako daljnje dijete primatelju naknade pripada godišnje, u razdoblju od šest kalendarskih godina sukladno ovoj Odluci. 

Članak 3.

Sredstva za naknadu za novorođeno dijete osiguravaju se u Proračunu Grada Korčule

Visina naknade za prvo, za drugo, za treće i svako daljnje dijete odredit će se odlukom o izvršenju Proračuna Grada Korčule.

Naknada iz stavka 2. za prvo, za drugo odnosno prvi dio naknade za treće i svako daljnje dijete isplatit će se u roku od 30 dana od sklapanja ugovora iz članka 7. ove Odluke.

Ostalih pet dijelova naknade za treće i svako daljnje dijete isplaćivat će se po sklapanju ugovora iz članka 7. ove Odluke jednokratno godišnje, u razdoblju od pet kalendarskih godina koji slijede kalendarskoj godini u kojoj je isplaćen prvi dio naknade, u mjesecu rođenja dijeteta za koje se ostvaruje pravo na naknadu, uz uvjet da primatelj naknade i dijete za koje je ostvarena naknada sukladno ovoj Odluci za vrijeme primanja naknade prebivaju na području Grada Korčule. 

Članak 4.

Postupak ostvarivanja prava na isplatu naknade pokreće se pisanim zahtjevom primatelja naknade, tj. podnositelja zahtjeva nadležnom upravnom tijelu Gradu Korčule (u nastavku teksta: upravno tijelo), u roku od godine dana od dana rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev.

Uz zahtjev, podnositelj je dužan dostaviti rodni list za dijete te uvjerenje o svom i djetetovom prebivalištu na području Grada Korčule.

Zahtjev minimalno mora sadržavati ime i prezime, adresu, OIB i potpis podnositelja zahtjeva s osnovnim zahtjevom usmjeren u određenju za koje dijete (prvo drugo ili svako daljnje) se traži naknada, s njegovim osobnim podacima (ime i prezime te datum rođenja). Uz zahtjev se treba priložiti odgovarajuće isprave iz ove Odluke (rodni list, uvjerenje o prebivalištu) u svrhu dokazivanja određenih činjenica važnih za ostvarivanje određenog prava iz ove Odluke.

Ako podnositelj zahtjeva podnesene neuredni zahtjev (nepotpisani zahtjev, ne sadrži potrebne podatke, nisu priloženi potrebne isprave), upravno tijelo će ga pozvati da u roku ne kraći od osam niti duži od 15 dana uredi zahtjev. Ako podnositelj zahtjeva ne postupi sukladno traženju nadležnog upravnog tijela, takav zahtjev će se odbaciti kao neuredan.

Ukoliko zahtjev podnosi jedan od roditelja koji nema prebivalište na području Grada Korčule dužan je uz zahtjev i rodni list za dijete dostaviti uvjerenje o prebivalištu na području Grada Korčule za drugog roditelja.

Isprave se mogu dostaviti i u presliku. 

Članak 5.

Pravo na naknadu za novorođeno treće i svako daljnje dijete prestaje:

                 –  isplatom šestog obroka

                 –  posljednjeg dana u mjesecu nakon odjave prebivališta primatelja naknade ili djeteta za koje se traži  naknada, o čemu će se odlučivati po službenoj dužnosti.

Primatelj naknade za novorođeno treće i svako daljnje dijete dužan je, u roku od 15 dana, prijaviti upravnom tijelu svaku promjenu činjenica koje utječu na daljnje ostvarivanje prava.

Primatelj naknade dužan je vratiti primljene ne pripadajuće novčane iznose iz članka 3. stavka 2. ove Odluke u roku od tri mjeseca od dana raskida ugovora iz članka 7. ove Odluke zbog ne ispunjenja uvjeta prebivanja, kako primatelja naknade tako i djeteta temeljem kojeg su se ostvarila prava na naknadu sukladno ovoj Odluci,  na području Grada Korčule u trajanju od najmanje pet godina.

U protivnom, upravno tijelo je obvezno povrat ne pripadajućih novčanih iznosa ostvariti tužbom pred nadležnim sudom.

Na povrat ne pripadajućih novčanih iznosa iz stavka 3. ove Odluke, ne obračunavaju se zatezne kamate, osim na nevraćeni iznos nakon isteka roka od tri mjeseca od dana raskida ugovora iz članka 7. ove Odluke. 

Članak 6.

O pravu na naknadu za novorođeno dijete i o njezinu iznosu na temelju zahtjeva, a nakon provedenog postupka utvrđivanja osnova za isplatu naknade odlučuje upravno tijelo svojim rješenjem u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Upravno tijelo može zahtjev prihvatiti i utvrditi pravo na određenu naknadu sukladno odredbama ove Odluke, zahtjev odbiti kao neosnovan zbog neispunjenja uvjeta za isplatu naknade ili zahtjev odbaciti zbog neurednosti.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka dozvoljena je žalba.

Žalba se podnosi Gradonačelniku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Na žalbu iz prethodnog stavka ne plaća se upravna pristojba.

Odluka Gradonačelnika po žalbi je konačna i izvršna.

Članak 7.

Podnositelj zahtjeva i Gradonačelnik, na temelju konačnog rješenja iz članka 6. ove Odluke sklopit će ugovor o ostvarivanju prava na naknadu za novorođeno dijete kojim će se urediti visina naknade te način i rok plaćanja iste, kao i povrat isplaćene naknade ukoliko se ne poštuju odredbe ugovora odnosno ove Odluke, a u skladu s ovom Odlukom.

Prijedlog ugovora priprema upravno tijelo a odobrava ga Gradonačelnik.

Upravno tijelo pozvat će, na dokaziv način, podnositelja zahtjeva na sklapanje ugovora i predočiti mu prijedlog ugovora, s pozivom na sklapanje istog u roku koji ne može biti kraći od osam niti duži od 15 dana.

Ako podnositelj zahtjeva kojemu je zahtjev usvojen odbije sklopiti ugovor iz stavka 1. ili ga ne sklopi u određenom roku, smatra će se da je odustao od zahtjeva. 

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o dodjeli jednokratne novčane potpore novorođenoj djeci («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/08). 

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2010. godine.

 

KLASA: 021-05/09-03/37                                                                                           PREDSJEDNIK
URBROJ: 2138/01-1-09-1                                                                                          GRADSKOG VIJEĆA
Korčula. 4. prosinca 2009.                                                                                Lovro Krstulović dr. stom.