Odluka o obliku i sadržaju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza

Na temelju članka 74. stavka 1. točke 21. i članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 11. Odluke o obavljanju autotaksi prijevoza na području Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/15), …

Na temelju članka 74. stavka 1. točke 21. i članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 11. Odluke o obavljanju autotaksi prijevoza na području Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/15), gradonačelnik Grada Korčule dana 2. rujna 2015. godine donio je

O D L U K U

o obliku i sadržaju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuje oblik i sadržaj dozvole, kao isprave temeljem koje se može obavljati autotaksi prijevoz na području Grada Korčule.

Članak 2.

(1) Obrazac dozvole sadrži sljedeće podatke:

 • grb Republike Hrvatske
 • naziv REPUBLIKA HRVATSKA
 • naziv DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
 • naziv GRAD KORČULA
 • naziv nadležnog upravnog tijela koji vodi evidenciju
 • naziv DOZVOLA ZA OBAVLJANJE AUTOTAKSI PRIJEVOZA
 • broj dozvole
 • brojčanu oznaku (klasa i urudžbeni broj) izdane dozvole
 • mjesto i datum izdavanja
 • vrijeme važenja
 • ime i prezime te prebivalište odnosno naziv i sjedište prijevoznika i OIB
 • vrstu, marku, tip, broj mjesta za sjedenje, te registarska oznaku vozila

kojim se obavlja autotaksi prijevoz

– područje na kojem će se autotaksi prijevoz obavljati

 • ime i prezime i potpis ovlaštene osobe
 • osnovne uvjete obavljanja autotaksi prijevoza.

(2) Obrazac dozvole sastoji se od jednog posebnog zaštićenog lista papira (prozirnim plastičnim omotom), bijele boje, formata A4, s odgovarajućem sadržajem. Tekst je ispisan crnom bojom.

(3) Obrazac dozvole prikazan je na grafičkom prilogu obrasca koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 022-06/15-01/18

URBROJ: 2138/01-02-15-1

Korčula, 2. rujna 2015.

GRADONAČELNIK

Andrija Fabris, ing.

Cijeli tekst Odluke i obrazac dozvole možete vidjeti OVDJE !