Odluka o određivanju parkirališnih mjesta na području Grada Korčule

Na temelju članka 17. Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 2/07, 2/08, 5/08 i 2/09-pročišćeni tekst), članka  127. stavka 1. i članka 154. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćen tekst), Gradonačelnik …

Na temelju članka 17. Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 2/07, 2/08, 5/08 i 2/09-pročišćeni tekst), članka  127. stavka 1. i članka 154. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćen tekst), Gradonačelnik Grada Korčule dana 12. ožujka 2014. godine donio je

O D L U K U

o određivanju parkirališnih mjesta na području Grada Korčule

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se parkirališna mjesta (javna parkirališta, javne garaže, označena parkirališna mjesta na javno-prometnim površinama) na području Grada Korčule.

Članak 2.

U gradu Korčuli parkirališna mjesta u smislu članka 1. ove Odluke određuju se na sljedećim lokacijama:

1. garaža u parkiralištu s poslovnim prostorom u predjelu „Potok“,

2. parkiralište na terasi parkirališta s poslovnim prostorom u predjelu „Potok“,

3. parkiralište pokraj parkirališta s poslovnim prostorom u predjelu „Potok“,

4. parkiralište na istočnoj obali,

5. parkiralište na zapadnoj obali,

6. iznad Dječjeg vrtića Korčula (Pod Fortecom),

7. na Obali korčulanskih brodograditelja,

8. na Trgu Petra Šegedina,

9. na Trgu pomirenja,

10. na Obali dr. Franje Tuđmana,

11. na Put sv. Nikole,

12. na Novim putima,

13. na Cvjetnom naselju,

14. u Ulici korčulanskih domobrana,

15. u Šetalištu Frana Kršinića,

16. na području Zagradca,

17. pokraj groblja Sv. Luke,

18. pokraj Doma zdravlja Korčula,

19. na trajektnom pristaništu.

Članak 3.

(1) Parkiranje na određena parkirališna mjesta je dozvoljeno samo na za to označenim parkirališnim mjestima, što treba biti označeno odgovarajućom prometnom signalizacijom, što se ne odnosi na parkirališni prostor pokraj groblja Sv. Luke do njegova uređenja (asfaltiranja i obilježavanja).

(2) Parkiranje vozilima s kamp kućicom pokraj groblja Sv. Luke nije dozvoljeno.

Članak 4.

(1) Posebni uvjeti parkiranja na pojedinim parkirališnim mjestima iz članka 2. ove Odluke mogu se urediti posebnom odlukom Gradonačelnika, ukoliko to nije drukčije propisano posebnim propisom, ili tim parkirališnim mjestima upravlja druga fizička ili pravna osoba temeljem posebnih propisa ili ugovornih odnosa ili drugih akata Grada Korčule, na način da se pojedina parkirališna mjesta iz članka 2. ove Odluke mogu  namijeniti za parkiranje određenim fizičkim ili pravnim osobama, npr. stanarima određene zone ili poduzetnicima ili određenim pravnim ili fizičkim osobama.

(2) Odlukom iz stavka 1. ovog članka može se propisati visina i uvjeti plaćanja određene naknade za pravo parkiranja na određenim parkirališnim mjestima.

Članak 5.

Parkiranje na parkirališnim mjestima iz članka 2. ove Odluke dozvoljeno je samo osobnim automobilima, teretnim automobilima čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3,5 tona, kombiniranim automobilima i motociklima, ukoliko se ne radi o parkirališnim mjestima kojima upravljaju druge fizičke ili pravne osobe.

Članak 6.

Teretni automobili čija najveća dopuštena masa prelazi 3,5 tona i autobusi mogu se u gradu Korčuli parkirati na  prostoru iznad parkirališta s poslovnim prostorom u predjelu „Potok“  i Novim putima (od raskrižja za izlazak na cestu Korčula – Račišće i ulaska u jednosmjerni promet prema poligonu za obuku vozača.

Članak 7.

Na hotelskim parkiralištima mogu se parkirati ona vozila i pod uvjetima koje odredi vlasnik hotela.

Članak 8.

U Žrnovu –Postrani dozvoljeno je parkiranje vozila čija najveća dopuštena masa ne prelazi 5 tona, s desne strane ceste prema Veloj Luci, odmah poslije zgrade „Bratske sloge“, ali samo na parkirališnim mjestima koja za to budu označena.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o određivanju parkirališnih mjesta („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/07 i 7/07).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 211-01/14-03/03

URBROJ: 2138/01-02-14-1

Korčula, 12. ožujka 2014.

GRADONAČELNIK

Vinko Kapelina, dipl. oec.