Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Korčule

Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15), članka 49. stavka 1. točke 27. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule …

Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15), članka 49. stavka 1. točke 27. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11. 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), a u skladu s Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 9/10), Gradsko vijeće Grada Korčule je na prijedlog gradonačelnika, uz prethodnu suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje, KLASA: 810-05/15-01/02, URBROJ: 543-04-01-16-7, od 6. travnja 2016. godine, na 10. sjednici održanoj dana 14. travnja 2016. godine donijelo

O D L U K U

o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Korčule

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju se pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Korčule koje u slučaju prijetnje, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa na području Grada Korčule, a kojim svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima, mogu ispuniti određene potrebe u provedbi potrebnih mjera u sustavu civilne zaštite (npr. zbrinjavanje, evakuacija, uklanjanje ruševina i sl.)

Članak 2.

Utvrđuju se prave osobe od interesa za sustav civilne zaštite u Gradu Korčuli:

  1. NPKLM vodovod d.o.o.,
  2. KTD „Hober“ d.o.o.,
  3. Probik d.o.o.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Gradu Korčuli („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 9/12 i 13/13) koju je sukladno članku 29. stavku 1. podstavku 5. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj 174/04, 79/07 i 38/11) donio gradonačelnik Grada Korčule.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 810-01/15-01/02

URBROJ: 2138/01-01-16-11

Korčula, 14. travnja 2016.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Joško Cebalo, dipl. iur.