Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Korčule

Na temelju članka 21. stavka 1. i 2. i članka 24. stavka 1.  Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15) te članka 74. stavka 1. točke 21. i članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni …

Na temelju članka 21. stavka 1. i 2. i članka 24. stavka 1.  Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15) te članka 74. stavka 1. točke 21. i članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), gradonačelnik Grada Korčule dana 14. siječnja 2016. godine donio je

O D L U K U

o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Korčule

Članak 1.

Osniva se Stožer civilne zaštite (u nastavku teksta: Stožer), kao stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama na području Grada Korčule sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite i važećim podzakonskim aktima.

Članak 2.

Stožer obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustav civilne zaštite.

Članak 3.

Stožer ima načelnika, zamjenika načelnika i određeni broj članova, a ukupno ih ima najmanje sedam članova.

Članak 4.

Članove Stožera imenuje, odnosno razrješava gradonačelnik posebnim rješenjem.

Članak 5.

(1) Mandat članovima Stožera traje četiri godine, ukoliko im mandat ne istekne iz nekih razloga iz stavka 2. ovog članka.

(2) Mandat članovima Stožera prestaje:

1. smrću,

2. pismenom ostavkom (danom zaprimanja ostavke u pisarnicu Grada Korčule),

3. razrješenjem (danom donošenja odluke o razrješenju ukoliko u odluci o  razrješenju nije određen drugi dana razrješenja).

Članka 6.

Način rada Stožera uređuje se poslovnikom kojeg donosi gradonačelnik.

Članak 7.

Sredstva za djelovanje Stožera osiguravaju se u Proračunu Grada Korčule.

Članak 8.

Administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera obavlja Upravni odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Korčule  („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/08) i Odluka o osnivanju Zapovjedništva civile zaštite Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/08), te prestaju dužnosti članovima Stožera za zaštitu i spašavanje i Zapovjedništva civilne zaštite.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 810-06/16-01/01

URBROJ: 2138/01-02-16-1

Korčula, 14. siječnja 2016.

GRADONAČELNIK

Andrija Fabris, ing.