Odluka o sadržaju i načinu vođenja upisnika izdanih dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza

Na temelju članka 74. stavka 1. točke 21. i članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 10. stavka 8. Odluke o obavljanju autotaksi prijevoza na području Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, …

Na temelju članka 74. stavka 1. točke 21. i članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 10. stavka 8. Odluke o obavljanju autotaksi prijevoza na području Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/15), gradonačelnik Grada Korčule dana 2. rujna 2015. godine donio je

O D L U K U

o sadržaju i načinu vođenja upisnika izdanih dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuje sadržaj i način vođenja upisnika izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Korčule.

Članak 2.

(1) Nadležno upravno tijelo vodi upisnik izdanih dozvola.

(2) Upisnik o izdanim dozvolama vodi se u elektronskom obliku te se obvezno ispisuje i uvezuje u knjigu na obrascu formata A4.

(3) Upisnik je javan.

(4) Nadležno upravno tijelo dužno je presliku upisnika i promjene u istome redovito dostavljati inspekciji cestovnog prometa i drugim nadležnim inspekcijama.

Članak 3.

(1) Upisnik sadrži sljedeće podatke:

 • grb Republike Hrvatske
 • naziv REPUBLIKA HRVATSKA
 • naziv DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
 • naziv GRAD KORČULA
 • naziv nadležnog upravnog tijela koji vodi evidenciju
 • naziv UPISNIK IZDANIH DOZVOLA ZA OBAVLJANJE AUTOTAKSI
 • PRIJEVOZA
 • broj dozvole
 • ime i prezime te prebivalište odnosno naziv i sjedište prijevoznika i OIB
 • brojčanu oznaku (klasa i urudžbeni broj) izdane dozvole
 • vrstu, marku, tip, broj mjesta za sjedenje, te registarsku oznaku vozila

kojim se obavlja autotaksi prijevoz

 • datum isteka dozvole i
 • datum izdavanja dozvole.

(2) Obrazac upisnika sa odgovarajućem sadržajem kako je to navedeno u prethodnom stavku prikazan je na grafičkom prilogu obrasca koji čini sastavni dio ove Odluke

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 022-06/15-01/17

URBROJ: 2138/01-02-15-1

Korčula, 2. rujna 2015.

GRADONAČELNIK

Andrija Fabris, ing.

Cijeli tekst Odluke i obrazac upisnika možete vidjeti OVDJE!