Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti

Na temelju članka 8., 9., 12., 13., 27. i 28. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti («Narodne novine», broj 138/06) te članka 58. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 1/02, 6/02, 4/03, 1/05 i 5/06), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 16. sjednici …

Na temelju članka 8., 9., 12., 13., 27. i 28. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti («Narodne novine», broj 138/06) te članka 58. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 1/02, 6/02, 4/03, 1/05 i 5/06), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 16. sjednici održanoj dana 12. srpnja 2007. godine donijelo

O D L U K U
o ugostiteljskoj djelatnosti

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom, sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (u nastavku teksta: Zakon), određuje radno vrijeme za ugostiteljske objekte iz pojedinih skupina, utvrđuje mjerila temeljem kojih Gradsko poglavarstvo može rješenjem odrediti raniji završetak radnog vremena od onog određenog Zakonom odnosno ovom Odlukom, propisuje radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine «Objekti jednostavnih usluga», određuje zabrana usluživanja alkoholnih pića u ugostiteljskim objektima u određenom razdoblju tijekom dana, određuje prostore na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima  i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga, određuju prostori za kampiranje izvan kampova, uvjete koje taj prostor mora ispunjavati te vrijeme trajanja takvog kampiranja te se određuju prostori za pružanje usluga naturistima.

Članak 2.

Ugostiteljski objekti s obzirom na vrstu ugostiteljskih usluga koje se u njima pružaju razvrstavaju se u skupine:

  1. Hoteli
  2. Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj
  3. Restorani
  4. Barovi
  5. Catering objekti
  6. Objekti jednostavnih usluga.

Ugostiteljski objekti iz skupina navedenih u stavku 1. ovog članka razvrstavaju se u pojedine vrste polazeći od načina usluživanja i pretežitosti usluga koje se pružaju u objektu.

Pojedine vrste ugostiteljskih objekata mogu biti klupskog tipa (klub), u kojima se ugostiteljske usluge pružaju samo određenoj skupini gostiju (članovima kluba).

Objekti jednostavnih usluga su oni objekti koji su smješteni u kioscima, kontejnerima, nepokretnim vozilima i priključnim vozilima, šatorima, na klupama, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga, ukoliko pravilnikom iz stavka 5. ovog članka nije drukčije propisano.

Nadležni ministar za ugostiteljstvo pravilnikom propisuje vrste ugostiteljskih objekata unutar skupina iz stavka 1. ovog članka, ugostiteljske usluge koje se moraju i mogu pružati u pojedinoj vrsti ugostiteljskog objekta te vrste ugostiteljskog objekta koje mogu biti klupskog tipa.

Članak 3.

Ugostiteljska djelatnost u smislu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (u nastavku teksta: Zakon) je pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja, kao i pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering).

Ugostiteljsku djelatnost mogu obavljati trgovačka društva, zadruge, trgovci pojedinci i obrtnici koji ispunjavaju uvjete propisane za obavljanje te djelatnosti (u nastavku teksta: ugostitelj).

Pod uvjetima propisanim Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona, određene ugostiteljske usluge mogu pružati fizičke osobe koje nisu registrirane kao obrtnici ili trgovci pojedinci.

Pod uvjetima propisanim Zakonom određene ugostiteljske usluge mogu pružati pravne osobe koji nisu ugostitelji.

II. RADNO VRIJEME UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Članak 4.

Ugostiteljski objekti iz skupine «Hoteli» i kampovi iz skupine «Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj» obvezno rade od 00.00 do 24.00 sata svaki dan.

Za ostale vrste ugostiteljskih objekata iz skupine «Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj» radno vrijeme određuje ugostitelj.

Članak 5.

Ugostiteljski objekti iz skupine «Restorani« i «Barovi» mogu raditi od 06.00 do 24.00 sata.

Ugostiteljski objekti iz skupine «Barovi» koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima, samo u zatvorenim prostorima, mogu raditi od 21.00 do 06.00 sati.

Ugostiteljski objekti iz skupine «Restorani« i «Barovi» koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja mogu raditi od 00.00 do 24.00 sata.

Ugostiteljski objekti iz skupine «Objekti jednostavnih usluga» mogu raditi od 06.00 do 24.00 sata.

Catering objekti mogu raditi od 00.00 do 24.00 sata.

Članak 6.

Ugostiteljski objekti iz skupine «Barovi» iz članka 5. stavka 1. ove Odluke mogu za vrijeme turističke sezone, u vremenu od 1. svibnja do 31. listopada, raditi do 02.00 sata.

Članak 7.

Ugostitelj je dužan kod rada ugostiteljskog objekta iz članka 5. stavka 2. ove Odluke onemogućiti iznošenje pića i napitaka radi konzumiranja izvan zatvorenih prostora ugostiteljskog objekta. 

Članak 8.

Određuju se lokacije izvan naseljenih područja naselja Korčula, Žrnovo, Pupnat, Račišće i Čara, koje će se smatrati da se objekt na toj lokaciji nalazi izvan naseljenih područja naselja u smislu odredbe stavka 3. članka 5. ove Odluke, na način da će se smatrati da se ugostiteljski objekt nalazi izvan naseljenih područja navedenih naselja, ukoliko se objekt nalazi izvan granica detaljnog plana uređenja (PUP) pojedinog naselja i koji je udaljen najmanje 500 metara od granice detaljnog plana uređenja.

Ondje gdje detaljni plan uređenja ne postoji, ugostiteljski objekt mora biti udaljen najmanje 500 metara od najbliže stambene zgrade, da bi se smatralo da se nalazi izvan naseljenih područja naselja iz stavka 1. ovog članka.

Ukoliko se u tijeku rada određenog ugostiteljskog objekta iz stavka 1. i 2. ovog članka promijeni (na manje) udaljenost objekta od granice detaljnog plana uređenja odnosno najbliže stambene zgrade, takav je ugostiteljski objekt obvezan raditi, tj. uskladiti svoje radno vrijeme s odredbama  Zakona odnosno ove Odluke.

Članak 9.

Gradsko poglavarstvo može po službenoj dužnosti, pojedinačnim rješenjem, odrediti ugostiteljskom objektu iz članka 5. stavka 2. i 3. i članka 6. ove Odluke raniji završetak radnog vremena najduže za dva sata od radnog vremena propisanog člankom 5. stavkom 2. i 3. te člankom 6. ove Odluke, ako se zbog rada ugostiteljskog objekta remeti javni red i mir ili ako se u ugostiteljskom objektu radi duže od propisanog završetka radnog vremena ili ako se krše odredbe članka 7. i 13. ove Odluke.

Postupak za donošenje rješenja iz stavka 1. ovog članka pokreće se:

1)      temeljem izvješća komunalnog redarstva po zahtjevu, tj. prijavi stanara koji žive u neposrednoj blizini ugostiteljskog objekta;

2)      temeljem izvješća komunalnog redarstva po službenoj dužnosti;

3)      temeljem policijskog izvješća o uredovanju zbog dojave o remećenju javnog reda i mira ili uredovanju zbog dojave o radu dužem od propisanog završetka radnog vremena;

4)      temeljem izvješća nadležne inspekcije o provedenom nadzoru gdje je utvrđeno rad objekta duže od propisanog završetka radnog vremena i/ili kršenje propisa o zaštiti od buke.

Ako se u postupku utvrdi da je zahtjev, tj. prijava stanara neosnovana, Gradsko poglavarstvo će takav zahtjev, tj. prijavu odbiti.

Ako se u postupku utvrdi da je zahtjev, tj. prijava stanara osnovana, Gradsko poglavarstvo će donijeti rješenje kojim će se ugostitelju odrediti raniji završetak radnog vremena u trajanju od 15 dana.

Ako se u postupku za isti ugostiteljski objekt utvrdi da je zahtjev, tj. prijava stanara osnovana drugi put u roku od dvije godine od konačnosti prvog rješenja, mjera iz stavka 4. ovog članka izreći će se ugostitelju u trajanju od tri mjeseci, a za treći i svaki dalji osnovani zahtjev, tj. prijavu u roku od dvije godine od konačnosti prvog rješenja ugostitelju će se izreći mjera iz stavka 4. ovog članka u trajanju od šest mjeseci i istom ugostitelju se neće dati odnosno obnoviti zakup javne površine.

Gradsko poglavarstvo će temeljem izvješća komunalnog redarstva po službenoj dužnosti, policijskog izvješća o uredovanju zbog dojave o remećenju javnog reda i mira ili uredovanju zbog dojave o radu dužem od propisanog završetka radnog vremena, odnosno izvješća nadležne inspekcije o radu dužem od propisanog završetka radnog vremena te kršenja propisa o zaštiti od buke,  postupiti na isti način kao i kod osnovanog zahtjeva, tj. prijave stanara.

Rješenje Gradskog poglavarstva u ovom upravnom postupku je konačno, te se protiv istog ne može izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 10.

Na pisani zahtjev ugostitelja, Gradsko poglavarstvo može rješenjem, za pojedine ugostiteljske objekte iz skupine «Restorani» i «Barovi» iz članka 5. stavka 1. ove Odluke, odrediti drugačije radno vrijeme, tj. odrediti kasniji završetak radnog vremena od onog koje je propisano u članku 5. stavku 1. ove Odluke, radi organiziranja prigodnih proslava (svadbe, maturalne zabava, poklade, doček Nove godine, kulturne manifestacije od šireg značaja, razni prigodni domjenci i slična događanja).

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka ugostitelj podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu, i to najkasnije sedam dana prije održavanja prigodne proslave.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka, ugostitelj je dužan priložiti presliku rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta za vrstu ugostiteljskog objekta glede uređenja, opreme i usluge, kao i drugih uvjeta propisanih Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona, te dokaz da su u ugostiteljskom objektu provedene sve potrebne mjere za zaštitu od buke.

Zahtjevu ugostitelja iz stavka 1. ovog članka neće se udovoljiti ukoliko ugostitelj ne priloži dokaze iz stavka 3. ovog članka.

Članak 11.

Nedjeljom i na dane državnih blagdana ugostiteljski objekti, osim onih iz skupine «Hoteli» i kampovi iz skupine «Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj», nisu obvezni raditi.

Članak 12.

Ugostitelj je dužan u svom ugostiteljskom objektu pridržavati se propisanog radnog vremena.

Ugostitelj određuje radno vrijeme ugostiteljskog objekta u okviru radnog vremena propisanog ovom Odlukom, odnosno rješenjem Gradskog poglavarstva u smislu članka 9. odnosno članka 10. ove Odluke.

Ugostitelj je dužan na ulazu u ugostiteljski objekt vidno istaknuti obavijest o radnom vremenu i radnim, odnosno neradnim danima i pridržavati se istaknutog radnog vremena.

Članak 13.

Zabranjuje se svako korištenje tehničkih uređaja za ozvučenje i izvođenje žive glazbe odnosno reproduciranje glazbe putem raznih glazbenih naprava na otvorenom prostoru uz ugostiteljske objekte u vremenu od 24.00 do 08.00 sati te od 14.00 do 17.00 sati.

Od zabrane iz stavka 1. ovog članka izuzimaju se ugostiteljski objekti koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja.

Gradonačelnik može odobriti korištenje uređaja za ozvučenje i izvođenje žive glazbe odnosno reproduciranja glazbe putem raznih glazbenih naprava izvan vremena određenog stavkom 1. ovog članka, radi organiziranja prigodnih proslava.

III. ZABRANA USLUŽIVANJA ALKOHOLNIH PIĆA

Članak 14.

U ugostiteljskim objektima, osim hotela, u kojima se uslužuju alkoholna pića zabranjeno je usluživanje alkoholnih pića od 06.00 do 08.00 sati.

Što se smatra alkoholnim pićem u smislu odredbe ovog članka određeno je posebnim propisima.

IV. PROSTORI ZA PRUŽANJE ULUGA NATURISTIMA

Članak 15.

Na području Grada Korčule, ugostiteljske usluge naturistima mogu se pružati na otočićima  Vele Stupe, Majsan i Sutvara, ukoliko ugostitelj ispunjava potrebne uvjete za obavljanje određene ugostiteljske djelatnosti.

V. PROSTORI NA KOJIMA SE SMIJU PRUŽATI UGOSTITELJSKE USLUGE IZ POKRETNOG OBJEKTA

Članak 16.

Prostori (lokacije) na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u pokretnim objektima utvrđuju se prostornim planovima.

Ukoliko prostornim planovima to nije određeno, odluku o lokaciji donosi Gradsko poglavarstvo, bilo po pojedinačnom zahtjevu, bilo po posebnoj (općoj) odluci Gradskog poglavarstva kojom se uređuje pitanje korištenja javnih površina odnosno utvrđivanja lokacija na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u pokretnim objektima.

Lokacije iz stavka 1. odnosno stavka 2. ovog članka ne mogu biti na udaljenosti manjoj od 100 m od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja druga djelatnost, osim ukoliko se ne radi o održavanju manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i sl.

Pokretni objekt u smislu stavka 1. ovog članka smatra se kiosk, kontejner, nepokretno vozilo, priključno vozilo, šator, klupa, kolica i slična naprava opremljena za pružanje ugostiteljskih usluga.

VI. ODREĐIVANJE PROSTORA ZA KAMPIRANJE IZVAN KAMPOVA

Članak 17.

Kampiranje u smislu Zakona je boravak pod šatorom, u kamp-kučici, kamp-prikolici, pokretnoj kučici (mobile home), autodomu (kamper) i drugoj odgovarajućoj opremi za smještaj na otvorenom prostoru u kampovima iz skupine «Kampovi i ostali ugostiteljski objekti za smještaj».

Iznimno od stavka 1. ovog članka za vrijeme održavanja športskih, skautskih, kulturno-umjetničkih i sličnih manifestacija, dozvoljeno je organizirano kampiranje izvan kampova iz stavka 1. ovog članka na za to određenim mjestima.

Gradsko poglavarstvo posebnom odlukom određuje prostor za kampiranje izvan kampova, uvjete koje taj prostor mora ispunjavati te vrijeme trajanja takvog kampiranja, bilo po pojedinim slučajevima bilo posebnom (općom) odlukom.

VII. NADZOR

Članak 18.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provode nadležno Ministarstvo odnosno nadležni gospodarski inspektori, sukladno Zakonu.

VIII. ZAVRŠNE I PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 19.

Gradsko poglavarstvo dužno je donijeti pravilnik na osnovi ovlaštenja iz članka 18. ove Odluke u roku od dva mjeseca.

Do stupanja na snagu pravilnika iz stavka 1. ove Odluke ostaje na snazi Odluka Gradskog poglavarstva o određivanju uvjeta za odobrenje za nuđenje odnosno prodaju turističkih usluga na javno prometnim površinama («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 5/06) u dijelu u kojem nije u suprotnosti s odredbama ove Odluke.

Članak 20.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti («Službeni glasnik Grada korčule», broj 3/96, 1/97 i 1/98) te članak 6a. Odluke o prekršajima protiv javnog reda i mira na području Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 5/99, 6/03 i 4/05).

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Korčule».

KLASA: 021-05/07-03/24                                                                           PREDSJEDNIK
URBROJ: 2138/01-1-07-1                                                                     GRADSKOG VIJEĆA
Korčula, 12. srpnja 2007.                                                                         Frano Skokandić, ing.