Odluka o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule

Na temelju članka 10. Odluke o izmjenama i dopunama Odluka Grada Korčule kojima su predviđene globe odnosno novčane kazne za prekršaje («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 5/08), Odbor za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Korčule je na sjednici održanoj dana 18. ožujka 2009. godine …

Na temelju članka 10. Odluke o izmjenama i dopunama Odluka Grada Korčule kojima su predviđene globe odnosno novčane kazne za prekršaje («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 5/08), Odbor za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Korčule je na sjednici održanoj dana 18. ožujka 2009. godine utvrdio pročišćeni tekst Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule.

Pročišćeni tekst Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule obuhvaća Odluku o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 3/06) te njegove izmjene i dopune objavljene u «Službenom glasniku Grada Korčule», broj 2/07, 2/08 i 5/08, u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

KLASA: 021-05/09-05/07                                                                                 PREDSJEDNIK
URBROJ: 2138/01-1-09-3                                                             ODBORA ZA STATUT I POSLOVNI
Korčula, 18. ožujka 2009.                                                                                  Tonči Anzulović

O D L U K A
o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule
(pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje cestovni promet na području Grada Korčule.

 Članak 2.

Sigurnost i normalno odvijanje prometa područjem Grada Korčule od posebnog je interesa za Grad Korčulu.

 Članak 3.

Javnim prometnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se razvrstane i nerazvrstane ceste, ulice i trgovi, nogostupi, obale i pristaništa, biciklističke staze, pješački otoci, javni prolazi, pothodnici i nathodnici, šetališta, parkirališta, javne garaže, stajališta i terminali javnog prijevoza, autotaksi stajališta i slične površine 

Članak 4.

Promet na javnim prometnim površinama dopušten je svakom sudioniku pod jednakim uvjetima, na način propisan Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (u daljnjem tekstu: Zakon), propisima donesenim na temelju ovog Zakona i ovom Odlukom.

Na javnim prometnim površinama ne smije se poduzimati bilo kakve radnje ili djelatnosti koje bi mogle oštetiti javnu prometnu površinu ili ugroziti sigurnost ili protočnost vozila odnosno pješaka.

Članak 5.

Oznake koje označuju početak i završetak naseljenog mjesta (naselja) postavit će se na početku i na završetku svakog naseljenog mjesta na području Grada Korčule.

Iznimno, zbog specifičnosti za grad Korčulu  oznake iz stavka 1. ovog članka postavit će se na četiri mjesta, i to:

 • na trajektnom pristaništu (Dominče);
 • na kraju Lumbarajske ceste (kod prvih kuća mjesta Korčule, gledano iz pravca Lumbarda – Korčula);
 • na mjestu prije skretanja za Račišće, gledano iz pravca Žrnovo – Korčula;
 • kod prvih kuća u Strećici, gledano iz pravca Račišće – Korčula.

 II. UREĐENJE PROMETA

Članak 6.

Uređenje prometa na cestama na području Grada Korčule temelji se na Zakonu, propisima donesenim na temelju ovog Zakona, ovom Odlukom i posebnim odlukama Gradskog poglavarstva kojima se sukladno ovoj Odluci uređuju određeni segmenti prometa u pojedinim naseljima Grada Korčule.

Uređenje prometa u smislu stavka 1. ovog članka smatra se:

 1. određivanje cesta (ulica) s prednošću prolaska;
 2. određivanje organizacije prometnih tokova (dvosmjerni, jednosmjerni promet i sl.);
 3. sustav tehničkog uređenja prometa;
 4. ograničenje brzine kretanja vozila;
 5. određivanje parkirališnih površina i načina parkiranja, zabrana parkiranja i mjesta  ograničenog parkiranja;
 6. određivanje lokacija za autotaksi stajališta;
 7. određivanje zona smirenog prometa;
 8. blokiranje autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila i način deblokade;
 9. postavljanje i održavanje zaštitnih ograda za pješake na opasnim mjestima;
 10. promet pješaka, biciklista, vozača mopeda i zaprežnih kola, gonjenje i vođenje stoke;
 11. uklanjanje dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila.           

Članak 7.

Najveća dozvoljena brzina kretanja vozila na cestama u naseljima Grada Korčule ograničava se na 50 km na sat.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, na cesti  (ulica) u naselju čiji prometno-tehnički i sigurnosni elementi to uvjetuju, posebnom odlukom Gradskog poglavarstva može se kretanje vozila ograničiti brzinom manjom od 50 km/h. 

Članak 8.

U pravilu, ako ovom Odlukom ili posebnom odlukom Gradskog poglavarstva nije drukčije uređeno, promet vozila obavlja se kolnikom u oba prometna smjera.

Članak 9.

U gradu Korčuli, promet vozila na cesti s kolnikom za promet vozila samo u jednom smjeru odvija se (ulicom) Put Sv. Nikole do skretanja za Cvjetno naselje te od križanja Novih puta s spojem koji spaja Nove pute s cestom Korčula – Račišće  do križanja Novih puta s cestom Korčula – Vela Luka, dok za promet vozila u oba smjera ostaje dio ceste (na tom potezu) od skretanja za Cvjetno naselje do križanja Novih puta s spojem koji spaja Nove pute s cestom Korčula – Račišće.

Jednosmjerni promet iz stavka 1. ovog članka odvija se u smjeru izlaza iz grada prema križanju Novih puta  s cestom Korčula – Vela Luka.

Ako to prometno-tehnički i sigurnosni uvjeti zahtijevaju, Gradsko poglavarstvo može posebnom odlukom, uz prethodnu suglasnost Policijske uprave, i u drugim cestama (ulicama) s kolnikom za promet vozila uvesti promet samo u jednom smjeru.

Članak 10.

 U gradu Korčuli, u vremenu od 1. lipnja do 31. kolovoza, može se u vremenu od  07,00 do najkasnije 24,00 sata, ograničiti ulazak vozila u centar grada iz razloga sprječavanja prometnog kolapsa, a na temelju procjene zakrčenosti, popunjenosti parkirnih mjesta i broja najavljenih vozila za ukrcaj odnosno iskrcaj vozila s broda na dužobalnoj liniji Rijeka – Split – Stari Grad – Korčula – Dubrovnik i obrnuto.

 Od zabrane iz stavka 1. ovog članka izuzeta su vozila MUP-a, Doma zdravlja, HP-a, HEP-a, HT-a, KTD-a Hober d.o.o., NPKL vodovod d.o.o., DVD-a Korčula, vozila drugih javnih službi pri obavljanju (javnih) poslova, vozila stanara koji imaju osigurano parkirno mjesto, dostavna vozila kao i vozila poduzetnika za opskrbu te vozila za ukrcaj na brod koji će se propuštati u centar, odnosno na obalu najranije dva sata prije odlaska broda. 

Odluku o uvođenju privremene zabrane ulaska vozila u centar grada u smislu odredbe  stavka 1. ovog članka donosi gradonačelnik u suradnji s MUP-om i ovlaštenikom koncesije u Luci Korčula.

Ograničavanje ulaska vozila u centar grada provodit će se kod križanja (ulice) Put sv. Luke s županijskom cestom koja spaja državnu cestu D 118 s Lukom Korčula, gdje će se usmjeravati vozila (koja nemaju odobrenje ulaska u centar) na parkiranje u Put Sv. Luke ili na parking prostor kod groblja, ili ih usmjeravati na mogućnost parkiranja na Novim putima (prilazom preko županijske ceste Korčula – Račišće). 

Članak 11.

Zabranjuje se promet vozila u ulicama grada Korčule, i to:

 1. Šetalištem Petra Kanavelića
 2. Rampadom
 3. Fošom
 4. Trgom kralja Tomislava
 5. Trgom Petra Šegedina
 6. Kovačkim prolazom
 7. Ulicom Hrvatske bratske zajednice
 8. Prolazom Tri sulara
 9. Šetalištem Frana Kršinića, i to od početka Šetališta (od Autobusnog kolodvora) do trgovine «Plaža» (kuća Šegedin)
 10. Put Sv. Luke, i to u dijelu od kraja označenog parkirališta kod telefonske govornice pokraj boćališta a prema (ulici) Pod Fortecom, u vremenu od 1. srpnja do 31. kolovoza.

Šetalište Tina Ujevića je slijepa ulica u kojoj će se na kraju ulice postaviti fizičke zapreke radi sprječavanja (nastavka) prometa u Ulicu 36 (ulica koja spaja Šetalište Tina Ujevića i Dubrovačku cestu), odnosno iz Ulice 36 u Šetalište Tina Ujevića.

Zabranjuje se promet vozila između Šetališta Tina Ujevića i Dubrovačke ceste uz DVD-e Korčula i Dom zdravlja, a isto će se osigurati rampom između DVD-a Korčula i Doma zdravlja, uz osiguranje prolaza za pješake.

Zabranjuje se promet teretnim automobilima Ulicom korčulanskih domobrana u gradu Korčuli, čija najveća dopuštena masa prelazi 5 tona, i to u vremenu od 1. lipnja do 30. rujna.

Zabranjuje se promet motornim vozilima Šetalištem Tina Ujevića u gradu Korčuli, čija najveća dopuštena masa prelazi 5 tona.

Zabranjuje se promet i parkiranje vozila u Zavalatici (Čara), zapadnom stranom uvale, od mandrača do lukobrana, te se zabranjuje promet traktorima i motokultivatorima u Zavalatici od 15. lipnja do 31. kolovoza.

Od zabrane iz stavka 1., 4., 5. i 6. ovog članka izuzimaju se službena vozila MUP-a, Doma zdravlja, HP-a, HEP-a, HT-a, KTD-a Hober d.o.o., NPKL-a vodovod d.o.o., DVD-a Korčula, kao i drugih javnih službi pri obavljanju (javnih) poslova te vozila drugih osoba prema posebnoj odluci Gradskog poglavarstva.

Gradsko poglavarstvo će po potrebi propisati posebnom odlukom uvjete prometovanja određenim grupama pravnih ili fizičkih osoba ili pojedinim osobama radi opskrbe (dostave) poslovnih prostora u ulicama i trgovima gdje je promet zabranjen te za potrebe stanovnika pojedinih područja grada Korčule.

 Članak 12.

Zabranjuje se promet  teretnih automobila u gradu Korčuli čija najveća dopuštena masa prelazi 5 tona, i to od raskrižja Ulice dr. Ante Starčevića i Ulice korčulanskih domobrana, Obalom korčulanskih brodograditelja, Plokatom, Put. Sv. Nikole pa dalje Novim putima do raskrižja Novih puta s cestom Korčula – Vela Luka (pokraj poligona za obuku vozača).

Izuzetak iz zabrane prometovanja iz stavka 1. ovog članka su teretni automobili koja se ukrcavaju na brod odnosno iskrcavaju iz broda na Obali Vinka Paletina ili Obali dr. Franje Tuđmana, autobusi, vozila javnih službi (vatrogasna vozila, vozila NPKL-a vodovod d.o.o., HP-a, KTD-a Hober d.o.o, HEP-a, HT-a, MUP-a, Doma zdravlja). Ostala (specifična) teretna vozila mogu prometovati, tj. ulaziti u grad Korčulu u smislu stavka 1. ovog članka ako prethodno ishode posebnu dozvolu.

U vremenu od 1. lipnja do 30. rujna, autobusi mogu ulaziti u centar grada Korčule, ali samo do autobusnog kolodvora radi iskrcaja ili ukrcaja putnika, odnosno turista, nakon čega se parkiraju izvan centra grada na za to mogućim lokacijama, ili mogu privremeno ostati parkirani na kolodvoru ukoliko dobiju odobrenje vlasnika kolodvora.

Od zabrane ulaska u centar grada Korčule u smislu stavka 3. ovog članka izuzimaju se autobusi koji idu na ukrcaj na brod te koji imaju posebnu dozvolu.

Zabranjuje se promet vozila (nerazvrstanim) cestama Žrnovo – Žrnovska Banja,  Pupnat – Kneže te cestom kroz Zavalatičin dolac (Zavalatica) čija najveća dopuštena masa prelazi 5 tona. 

Članak 13.

Pretovar robe iz većih teretnih automobila kojima je u smislu članka 12. stavka 1. ove Odluke zabranjen ulaz u određene dijelove grada Korčule vrši se na terminalu za teretne automobile na lokaciji pored poligona za obuku vozača u gradu Korčuli, u vozila s kojima mogu prometovati u određene dijelove grada Korčule, tj. na koje se ne odnosi zabrana prometovanja u smislu članka 12. stavka 1. i 2. ove Odluke. 

Članak 14.

Zabranjuje se gonjenje i vođenje stoke na javnim prometnim površina na području grada Korčule.

Promet zaprežnih vozila i jahanje dozvoljeno je samo u turističke odnosno kulturne potrebe za koje se treba prethodno dobiti odobrenje gradonačelnika. Ukoliko se radi o javnim cestama (državne, županijske ili lokalne), potrebno je uz zahtjev za odobrenje priložiti suglasnost MUP-a. 

Članak 15.

Stajalište za autotaksi vozila u Gradu Korčuli određuju se posebnom odlukom Gradskog poglavarstva. 

Članak 16.

Radi sigurnog odvijanja prometa, zaštite pješaka, poglavito djece, očuvanja i zaštite kulturnih i prirodnih dobara, i omogućavanja djelovanja interventnih (javnih) služba, Gradsko poglavarstvo može posebnom odlukom, uz prethodnu suglasnost Policijske uprave, određena područja ili određene dijelove javnih prometnih površina proglasiti zonama posebnog prometnog režima:

 • pješačka zona
 • zona smirenog prometa
 • zona ograničenog prometa
 • protupožarni put. 

Članak 17

Posebnom odlukom Gradskog poglavarstva odredit će se parkirališna mjesta (javna parkirališta, javne garaže, označena parkirališna mjesta na javno prometnim površinama) na području Grada Korčule, na kojima će se moći parkirati.

Odlukom iz stavka 1. ovog članka mogu se odrediti parkirališna mjesta (lokacija i broj) rezervirana za stanare pojedinih područja odnosno i druge fizičke i pravne osobe, parkirališna mjesta (lokacija i broj) rezervirana za invalide koji imaju poseban međunarodni znak pristupačnosti, koji mora biti istaknut na vjetrobranskom staklu i može se koristiti samo uz nazočnost nositelja tog prava, parkirne zone, vrijeme trajanja parkiranja te vrstu vozila koja se na određenim parkirališnim mjestima mogu odnosno ne mogu parkirati.

Vozila stanara koji se imaju pravo parkirati na parkirališnim mjestima rezervirana za stanare pojedinog područja moraju se označiti odgovarajućom oznakom koju će propisati Gradsko poglavarstvo posebnom odlukom. Propisana oznaka treba se staviti na vjetrobransko staklo vozila.

Parkirališna mjesta moraju biti označena vodoravnom i okomitom signalizacijom (odgovarajući prometni znakovi obavijesti), i vozila mogu biti parkirana samo na mjestima označenim za parkiranje, osim u slučaju ako se radi o zemljanim površinama . 

Članak 18

Na pojedinim parkirališnim mjestima (javna parkirališta, javne garaže, označena parkirališna mjesta na javno prometnim površinama) parkiranje može biti uz naplatu naknade za parkiranje ili bez nje.

O uvođenju naplate naknade za parkiranje za pojedina parkirališna mjesta odlučuje posebnom odlukom Gradsko poglavarstvo. 

Članak 19

Način i uvjete upravljanja, gospodarenja i korištenja javnih parkirališta, javnih garaža i označenim parkirališnim mjestima na javnim prometnim površinama, posebice organizaciju, način naplate i kontrole parkiranja odredit će Gradsko vijeće posebnom odlukom.»

Članak 20.

Posebnom odlukom Gradskog poglavarstva u određenim ulicama odnosno trgovima u gradu Korčuli i u drugim naseljima, odnosno nerazvrstanim cestama na području Grada Korčule može se uvesti zabrana parkiranja i/ili zaustavljanja. 

Članak 21

Postavljanjem okomite i vodoravne signalizacije (prometni znakovi, obilježavanje parking mjesta i sl.) uredit će se promet na području Grada Korčule sukladno ovoj Odluci. 

Članak 22.

Zabranjeno je ostavljanje svih dotrajalih, oštećenih ili neregistriranih vozila na javnim prometnim površinama u naseljima Grada Korčule.

Pod dotrajalim, oštećenim ili neregistriranim vozilom podrazumijeva se vozilo koje nije u voznom stanju jer mu nedostaje bitni dio bez kojeg se vozilo ne može trenutno pokrenuti, ako je vozilo u takvom stanju gdje je limarija znatno oštećena zbog proteka vremena, ako vozilo nema registarsku oznaku ili ako je vozilu istekla registracija, kao i vozilo koje je registrirano i u voznom stanju, a koje više od 30 dana stoji na istom mjestu, bez ikakvog pokretanja.

Uklanjanje vozila iz stavka 1. ovog članka provodit će komunalno redarstvo Grada Korčule sukladno propisima Grada Korčule o komunalnom redu (mjere za provođenje komunalnog reda). 

Članak 23.

Autobusi, teretni automobili, priključna vozila i radni strojevi koji se zateknu parkirani izvan za parkiranje određenih i označenih prometnom signalizacijom javnih parkirališta, javnih garaža i parkirališnih mjesta na javnim prometnim površinama, bit će temeljem pisanog naloga ovlaštene osobe blokirani, ukoliko to nije u suprotnosti s odredbama Zakona koji određuje na kojim se mjestima ne mogu blokirati nepropisno zaustavljena ili parkirana vozila.

Ukoliko se na mjestu blokade nije zatekao vlasnik odnosno korisnik vozila, ovlaštena osoba će ostaviti obavijest istoj gdje se treba obratiti za deblokadu.

Služba za deblokadu dužna je u roku od 2 sata od poziva vlasnika odnosno korisnika vozila pristupiti deblokiranju.

Visinu troškova blokiranja odnosno deblokiranja određuje Gradsko poglavarstvo.

Vozač blokiranog vozila iz stavka 1. ovog članka odnosno vlasnik dužan je odmah deblokirano vozilo ukloniti s mjesta na kojem je nepropisno parkirano.

Ukoliko se vlasnik odnosno korisnik vozila u roku od 24 sata od blokiranja vozila iz stavka 1. ovog članka ne obrati za deblokadu, takvo će se vozilo, ako to bude moguće, premjestiti.

Članak 24.

Poslove blokiranja odnosno deblokiranja te premještanje nepropisno parkiranih i ostavljenih vozila povjerit će se fizičkoj ili pravnoj osobi koja ispunjava propisane uvjete, sukladno posebnim propisima.

Povjeravanje poslova iz stavka 1. ovog članka obavlja se sukladno propisima Grada Korčule o komunalnim djelatnostima.

Troškove premještanja snosi vlasnik odnosno korisnik vozila.

Visinu troškova premještanja određuje ministar unutarnjih poslova na prijedlog Gradskog vijeća.

Premještanje vozila vrši se na za to određeno mjesto, koje treba biti čuvano 24 sata, i koje treba biti primjereno osigurano ogradom.

Visinu i način naplate naknade čuvanja premještenog vozila određuje Gradskog poglavarstvo posebnom odlukom.

Članak 25.

Uklonjeno vozilo koje je premješteno na čuvani prostor, može se radi naplate troškova premještanja i čuvanja prodati temeljem javnog prikupljanja ponuda nakon isteka roka od 30 dana od dana upućenog poziva ili objave oglasa za preuzimanje vozila.

Ukoliko se vlasnik odnosno korisnik vozila ne javi radi preuzimanja u roku od osam dana od dana premještanja vozila, nadležno tijelo će uputiti pisani poziv za preuzimanje, s rokom od tri dana da se vozilo preuzme.

Ako je adresa vlasnika odnosno korisnika vozila nepoznata ili se pisani poziv vrati nadležnom tijelu, kao neuručen, bez obzira na razloge zbog čega se pismeno nije uručilo, nadležno tijelo će još jednom uputiti isti poziv. Ako i nakon toga, dostava poziva bude neuspješna, nadležno tijelo će objaviti javni poziv u jednom od dnevnih tiskovina, u kojem se treba navesti rok za preuzimanje vozila, a koji ne može biti manji od 30 dana od dana objave poziva. 

Članak 26.

U ulicama i trgovima u kojima je ovom Odlukom odnosno odlukom Gradskog poglavarstva promet, zaustavljanje ili parkiranje zabranjeno, može se uz posebnu dozvolu omogućiti prometovanje, zaustavljanje i/ili parkiranje vozilima stanara, vozilima u funkciji opskrbe poslovnih prostora te vozilima drugih pravnih i fizičkih osoba, pod uvjetima koje će posebnom odlukom propisati Gradsko poglavarstvo.

Odlukom iz stavka 1. ovog članka, propisat će se podrobnije razlozi zbog kojih se posebne dozvole mogu izdavati, rok na koje se dozvole izdaju, visina naknade koja se plaća za posebnu dozvolu, uvjete prometovanja, zaustavljanja odnosno parkiranja, razloge ukidanja dozvole prije njena isteka, tijelo nadležno za izdavanje dozvole, kao i druge odredbe kojima će se uredit i druga prava i obveze korisnika posebnih dozvola.

Posebne dozvole ne mogu se izdavati bez plaćanja naknade. 

Članak 27.

Na nogostupima ispred javnih ustanova za predškolsku djecu, škola, športskih objekata i igrališta, te drugih javnih objekata ispred kojih se redovito skuplja veći broj ljudi, mogu se postaviti zaštitne ograde za pješake.

Ograde iz stavka 1. ovog članka postavljaju se i održavaju tako da se spriječi mogućnost izravnog dolaska pješaka na kolnik i ne smiju se postavljati u slobodnom profilu ceste.

Na kolnicima, ispred javnih objekata iz stavka 1. ovog članka, kao i na drugim mjestima gdje to sigurnost pješaka nalaže, a uz prethodnu suglasnost Policijske uprave, mogu se primijeniti posebne tehničke mjere za sigurnost prometa, kao što su izbočine za smirivanje prometa tzv. «ležeći policajci», vodoravne oznake koje najavljuju djecu na cesti, označavanje pješačkih prijelaza i dr.

Odluku o postavljanju zaštitne ograde, izbočina za smirivanje prometa, označavanje pješačkih prijelaza i dr. donosi Gradsko poglavarstvo. 

Članak 28.

Na određenim javnim prometnim površinama, i to u određenim ulicama u naseljima Grada Korčule, koje nemaju značaj državne, županijske ili lokalne ceste, i gdje je promet vozila inače zabranjen, posebnom odlukom Gradskog poglavarstva mogu se postavljati i određene zapreke, koje su u pravilu pokretne, tj. koje su po potrebi lako dižu i stavljaju.

Članak 29.

Ukoliko se posebnom odlukom Gradskog poglavarstva u skladu s ovom Odlukom uređuje određeni segment prometa na javnim prometnim površinama koje su kategorizirane kao javne (razvrstane) ceste sukladno posebnim propisima, onda se kod donošenja odluke, uz prethodnu suglasnost Policijske uprave, treba ishoditi i prethodnu suglasnost nadležnog tijela koje upravlja odnosnim cestama.

 III. UREĐENJE PROMETNICA

Članak 30.

 Za uređenje prometnih i ostalih javnih površina vezanih za uređenje prometa sukladno ovoj Odluci, kao i za održavanje uređenog, nadležno je Gradsko poglavarstvo ako zakonom ili propisima donesenim na temelju zakona ili ovom Odlukom nije drukčije određeno.

Radove na uređenju i održavanju izvodi pravna ili fizička osoba kojoj Gradsko poglavarstvo to povjeri.

Članak 31.

 Uređenje prometnih površina podrazumijeva postavljanje i održavanje okomite i vodoravne signalizacije, označavanje ulica i trgova, uređivanje i održavanje površine kolnika i pločnika, održavanje čeličnih odbojnika, postavljanje i održavanje zaštitnih ograda te postavljanje javne rasvjete.

Članak 32.

Očevidnik postavljenih prometnih znakova i uređaja za upravljanje prometom (katastar prometnih znakova i uređaja za upravljanje prometom), kao i održavanje (dignutih, oštećenih i sl.) postojećih prometnih znakova  vodi, odnosno obavlja fizička ili pravna osoba kojoj Gradsko poglavarstvo to  povjeri.

 IV. NADZOR

Članak 33

Nadzor nad provedbom ove Odluke provode policijski službenici Ministarstva unutarnjih poslova sukladno Zakonu i prometnim propisima koja su iskazana kroz prometne znakove i odredbe Zakona.

Komunalni redar Grada Korčule, sukladno ovlastima iz Zakona, obavlja uz policijske službenike  poslove nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, poslove upravljanja prometom, poslove nadzora prometa u zonama smirenog prometa i pješačkim zonama, otkrivanje prekršaja pješaka i biciklista, mjerenje brzine kretanja vozila u naseljenim mjestima s mjernim uređajima, kao i nadzora traktora, zaprežnih vozila i vozila koja se uključuju u promet na cestu  s gradilišta.

Komunalni redar pri obavljanju nadzora iz svoje nadležnosti u smislu odredbe prethodnog stavka, odnosno članka 35. ove Odluke, ovlašten je naplaćivati novčanu kaznu propisanu Zakonom odnosno novčanu kaznu iz članka 35. ove Odluke na mjestu izvršenja prekršaja (mandatna kazna), izdavati prekršajni nalog ukoliko sudionik u prometu ne plati novčanu kaznu odnosno globu na mjestu izvršenja prekršaja te odrediti plaćanje naknade štete ako je visina štete određena cjenikom i troškova postupka u (paušalnom) iznosu od 100,00 kuna, kao i podnositi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka kad je to dopušteno.

U nadzoru prometa, u okviru svojih ovlasti, sudjeluju i prometne jedinice mladeži. 

Članak 34.

Na sadržaj prekršajnog naloga, odnosno zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka kao i na postupak naplate novčane kazne, globe, štete ili troškova na mjestu izvršenja prekršaja, odnosno tijekom obavljanja nadzora, odgovarajuće se primjenjuju odredbe Glave XIX. i Glave XX. točke 1. Zakona o prekršajima («Narodne novine», broj 88/02, 122/02, 187/03, 105/04 i 127/04).       

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 35.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

 1. ako postupi protivno odredbi članka 4. stavka 2. ove Odluke
 2. ako postupi protivno odredbi članka 14. ove Odluke
 3. ako se ne pridržava uvjeta u posebnoj dozvoli glede odobrenog vremena prometovanja, zadržavanja i/ili parkiranja (članak 26.).

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 do 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koji je počinila u vezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba za prekršaje iz stavka 1. ovog članka.

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka, komunalni redar može fizičkoj osobi naplatiti globu na mjestu izvršenja prekršaja u iznosu od 800,00 kuna. 

Članak 36.

Novčanom kaznom u propisanim iznosima za pojedini prekršaj propisan Zakonom odnosno globom propisanom ovom Odlukom, kaznit će se prekršitelj na mjestu izvršenja prekršaja od strane policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno komunalnog redara, odnosno prekršiteljima će se izdavati prekršajni nalozi sukladno uvjetima i ovlastima propisanim zakonom i ovom Odlukom.

 VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

Zadužuje se Gradsko poglavarstvo da izvrši tehničku provedbu ove Odluke.

Članak 38.

Vodoravna i okomita prometna signalizacija postavljena do dana stupanja na snagu ove Odluke važi do postavljenja vodoravne i okomite prometne signalizacije sukladno ovoj Odluci.

Članak 39.

Ovlasti komunalnog redara iz članka 33. stavka 2. ove Odluke mogu se primjenjivati od 1. siječnja 2007. godine, uz prethodno ispunjavanje uvjeta propisanih člankom 5. stavkom 9. Zakona o sigurnosti prometa na cestama («Narodne novine», broj 105/04). 

Članak 40.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uređenju  cestovnog prometa na području Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 4/02, 6/02, 4/03, 6/03, 3/04 i 5/05-pročišćeni tekst).