Odluka o utvrđivanju mjesečne cijene pojedinih programa Dječjeg vrtića Korčula

Na temelju članka 74. stavka 1. točke 21. i članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), a u svezi s člankom 5. Odluke o mjerilima sudjelovanja roditelja-korisnika usluga u cijeni pojedinih programa u Dječjem …

Na temelju članka 74. stavka 1. točke 21. i članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), a u svezi s člankom 5. Odluke o mjerilima sudjelovanja roditelja-korisnika usluga u cijeni pojedinih programa u Dječjem vrtiću Korčula („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 4/06), gradonačelnik Grada Korčule dana 25. siječnja 2016. godine donio je

O D L U K U

o utvrđivanju mjesečne cijene pojedinih programa Dječjeg vrtića Korčula

koju plaćaju roditelji-korisnici usluga

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se mjesečne cijene pojedinih programa koju roditelji-korisnici usluga Dječjeg vrtića Korčula plaćaju Vrtiću, i to:

1. desetosatni-cjelodnevni-jaslički program………………………………………………………605,00 kn

2. desetosatni- cjelodnevni vrtički program……………………………………………………….605,00 kn

3. šestsatni program s jednim obrokom…………………………………………………………..330,00 kn

4. petiposatni program bez obroka (područni vrtići)…………………………………………….270,00 kn.

Članak 2.

Utvrđene cijene iz članka 1. ove Odluke primjenjuju se od 1. veljače 2016. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 601-01/16-01/08

URBROJ: 2138/01-02-16-2

Korčula, 25. siječnja 2016.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.