Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Korčule_2012

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, br. 28/10) i članka 127. stavka 2. Statuta Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, br. 6/09), Gradonačelnik Grada Korčule dana 27. rujna 2012. godine donio je O D …

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, br. 28/10) i članka 127. stavka 2. Statuta Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, br. 6/09), Gradonačelnik Grada Korčule dana 27. rujna 2012. godine donio je

O D L U K U
o  utvrđivanju osnovice za obračun plaće službenika i namještenika
u upravnim tijelima Grada Korčule

Članak 1.

Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Korčule utvrđuje se u iznosu od 3.487,00 kn (bruto).

Članak 2.

Osnovica za obračun plaća iz članka 1. ove Odluke primjenjivat će se od dana stupanja na snagu odluke Gradskog vijeća o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Korčule donesene sukladno Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN. br. 28/10) te donošenja rješenja o rasporedu novoprimljenih odnosno zatečenih službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Korčule sukladno zakonu i Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Korčule od 15. prosinca 2010. godine, KLASA: 110-01/10-01/04, URBROJ: 2138/01-02-10-1, i od 4. rujna 2012. godine, KLASA: 110-01/10-01/04, URBROJ: 2138/01-02-12-3, odnosno rješenja o imenovanju pročelnika, odnosno v.d. pročelnika, i njihovim plaćama.

Članak 3.

Na zatečene službenike i namještenike do donošenja novih rješenja o rasporedu na nova (stara) radna mjesta sukladno zakonu i Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Korčule, obračunavat će se postojeća osnovica za obračun plaće, koja (trenutno) iznosi (bruto) 5.623,30 kn, uz postojeće koeficijente.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Korčule”.

KLASA: 120-01/12-01/02
URBROJ: 2138/01-02-12-1
Korčula, 27. rujna 2012.

….GRADONAČELNIK
Mirko Duhović, dipl. ing.