Odluka o visini i načinu plaćanja naknade za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza

Na temelju članka 74. stavka 1. točke 21. i članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 10. stavka 6. Odluke o obavljanju autotaksi prijevoza na području Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, …

Na temelju članka 74. stavka 1. točke 21. i članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 10. stavka 6. Odluke o obavljanju autotaksi prijevoza na području Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/15), gradonačelnik Grada Korčule dana 2. rujna 2015. godine donio je

O D L U K U

o visini i načinu plaćanja naknade za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuje visina naknade za izdavanje ili obnovu dozvole, za izdavanje zamjenske dozvole ili izdavanja sljedećeg primjerka dozvole u slučaju nestanka dozvole, kao i način plaćanja naknade za dozvolu, kao isprave temeljem koje se može obavljati autotaksi prijevoz na području Grada Korčule.

Članak 2.

(1) Visina naknade za izdavanje ili obnovu dozvole, za jedno autotaksi vozilo, utvrđuje se u iznosu od 6.000,00 kn.

(2) Visina naknade za izdavanje zamjenske dozvole (u slučaju promijene vozila) iznosi 500,00 kn.

(3) U slučaju nestanka dozvole, nadležno upravno tijelo izdati će sljedeći primjerak time da visina naknade za izdavanje slijedećeg primjerka dozvole iznosi 500,00 kn.

Članak 3.

(1) Naknade iz članka 2. ove Odluke uplaćuje se prije izdavanja ili obnove dozvole, izdavanja zamjenske dozvole ili slijedećeg primjerka dozvole u korist Proračuna Grada Korčule.

(2) U slučaju odbijanja, odnosno odbacivanja zahtjeva, stranci će se uplaćena naknada vratiti u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja o odbacivanju, odnosno odbijanju zahtjeva.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 022-06/15-01/19

URBROJ: 2138/01-02-15-1

Korčula, 2. rujna 2015.

GRADONAČELNIK

Andrija Fabris, ing.

Tekst Odluke možete preuzeti OVDJE.