Odluka o visini spomeničke rente

Na temelju članka 114. stavka 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03 – ispr., 87/09, 88/10, 61/11, 25/12 i 98/15), članka 49. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst …

Na temelju članka 114. stavka 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03 – ispr., 87/09, 88/10, 61/11, 25/12 i 98/15), članka 49. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 10. sjednici održanoj dana 14. travnja 2016. godine donijelo

O D L U K U

o visini spomeničke rente

I. OPĆE ODREDBE

Članak l.

Ovom se Odlukom propisuju uvjeti za plaćanje i način korištenja spomeničke rente na području Grada Korčula, a osobito:

–   obveznici plaćanja spomeničke rente,

–   nepokretna kulturna dobra i kulturno-povijesne cjeline za koje se plaća spomenička renta kada se u njima obavljaju gospodarske djelatnosti,

–   visina spomeničke rente,

–   oslobađanja od plaćanja spomeničke rente,

–   utvrđivanje obveze plaćanja spomeničke rente,

–   način plaćanja spomenička rente,

–   korištenje sredstava od spomeničke rente.


II. OBVEZNICI PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE

Članak 2.

(1) Obveznici plaćanja spomeničke rente su fizičke i pravne osobe koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, a obavljaju gospodarsku djelatnost u pojedinačnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.

(2) Područje kulturno-povijesne cjeline u smislu stavka 1. ovog člana smatra se područje zona zaštite A, B i C u Rješenju Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, KLASA: UP/I-612-08/14-06/0042, URBROJ: 532-04-01-03-02/3-14-1, od 25. veljače 2014., koje je sastavni dio ove Odluke.

(3) Obveznici plaćanja spomeničke rente su i fizičke i pravne osobe koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice (svako stalno mjesto obavljanja gospodarske djelatnosti) koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline, za svaku poslovnu jedinicu.

III. VISINA SPOMENIČKE RENTE

Članak 3.

(1) Osnovica za obračun spomeničke rente je korisna površina poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijene cjeline.

(2) Korisnom površinom poslovnog prostora iz stavka 1. ovog članka smatra se ukupna površina u m² zatvorenog ili otvorenog prostora koji je u funkciji obavljanja gospodarske djelatnosti.

(3) Površina zatvorenog prostora je površina jedne ili više prostorija u poslovnoj ili stambenoj zgradi.

(4) Površina otvorenog prostora je površina ugostiteljskih stolova i stolica sa ili bez podesta,  štandova, klupa, automata i drugih prodajnih mjesta na otvorenom te površina ostalog otvorenog prostora na kojoj se obavlja gospodarska djelatnost, bez obzira da li se radi o privatnoj ili javnoj površini, a osnova za obračun je zauzetost otvorene površine u m², bilo prema neposrednoj izmjeri ili prema podacima iz ugovornog odnosa između davatelja i zakupnika odnosno korisnika otvorene površine ili na temelju  podataka koji se koriste za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade za isti prostor.

Članak 4.

Visina spomeničke rente ovisi o:

–   djelatnosti koja se u poslovnom prostoru obavlja,

–   o činjenici da li se gospodarska djelatnost obavlja sezonski ili tijekom cijele godine.

Članak 5.

Visina spomeničke rente po m² korisne površine prostora iznosi 4,00 kn/m2.


Cijeli tekst odluke možete vidjeti OVDJE.