Odluka o zabrani građenja odnosno izvođenja određenih radova na području Grada Korčule u određenom vremenskom razdoblju

Na temelju članka 123.  stavka 5. Zakona o gradnji («Narodne novine», broj 175/03 i 100/04) te članka 58. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 1/02, 6/02, 4/03 i 1/05), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 10. sjednici održanoj 7. srpnja 2006. …

Na temelju članka 123.  stavka 5. Zakona o gradnji («Narodne novine», broj 175/03 i 100/04) te članka 58. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 1/02, 6/02, 4/03 i 1/05), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 10. sjednici održanoj 7. srpnja 2006. godine donijelo

O D L U K U
o zabrani građenja odnosno izvođenja određenih radova
na području Grada Korčule u određenom vremenskom razdoblju

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju određene vrste građevina, odnosno radova na području Grada Korčule koje se ne mogu graditi, odnosno izvoditi u određenom vremenskom razdoblju.

Članak 2.

Pod građenjem (građevinski radovi) u smislu ove Odluke razumijeva se izvođenje radova (pripremnih radova, zemljanih radova, radova na izradi građevinskih konstrukcija, građevinsko-instalaterskih radova, građevinsko-završnih radova, radova na ugradnji građevnih proizvoda, ugradnji postrojenja ili opreme te drugi radovi) radi podizanja nove građevine, rekonstrukcije,  adaptacije i održavanja uporabljive građevine ili radi promjene stanja u prostoru.

Rekonstrukcija jest izvođenje radova kojima se utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva za uporabljivu građevinu i kojima se mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena (dograđivanje, nadograđivanje, uklanjanje vanjskog dijela građevine, izvođenje radova radi promjene namjene građevine ili tehnološkog procesa i sl.).

Adaptacija jest sanacija i svako drugo izvođenje radova kojima se utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva za uporabljivu građevinu, ali kojim se radovima ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena.

Održavanje jest izvođenje radova radi očuvanja bitnih zahtjeva za građevinu tijekom njezinog trajanja, kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je građevina izgrađena.

Članak 3.

Pod građenjem, rekonstrukcijom, adaptacijom odnosno održavanjem građevine neće se smatrati radovi u izgrađenim građevinama (stanovi, obiteljske kuće ili poslovni prostori) ili građevinama koje su u izgradnji, i to:

 • postavljanje ili izmjena vanjskih i unutarnjih otvora bez uporabe vanjske skele
 • postavljanje ili izmjena keramičkih pločica unutar građevine bez uporabe električnih alata
 • postavljanje ili izmjena laminata, parketa ili brodskog poda (uključujući potrebno brušenje i lakiranje u zatvorenom prostoru)
 • montaža namještaja odnosno kućne opreme
 • ručno bojanje fasada, unutarnjih zidova i stropova te unutarnjih i vanjskih otvora, bez uporabe vanjske skele
 • žbukanje u zatvorenom prostoru u kojem se ne koristi strojna priprema i strojno žbukanje
 • izgradnja unutarnjih zidova odnosno unutarnje pregrađivanje u zatvorenom prostoru, bez uporabe električnih alata
 • ostale radove koji ne uključuju uporabu električnih alata ili koji ne proizvode buku većeg intenziteta, prašinu, neugodne mirise ili drugu vrstu prljavština.

Uporaba vanjskih skela u smislu prethodnog stavka, dozvoljeno je samo u III. I IV. zoni, ali samo na privatnim površinama.

II. VRIJEME ZABRANE

Članak 4.

Vrijeme važenja zabrane uvjetovano je podjelom Grada Korčule na četiri zone, i to:

 • I. zona: dio grada Korčule koji obuhvaća gradske predjele: Stari grad, Biline, Cvjetno naselje, Sv. Nikola, Strećica, Betlem, Buculin, Borak, Naselje, Luku i Kalac;
 • II. zona: ostali dio grada Korčula, dijelovi naselja Žrnovo: Luka i Medvinjak;
 • III. zona: dijelovi naselja Žrnovo: Žrnovska Banja, Vrbovica, Tri Žala i Oskorušica, dio naselja Pupnat: Kneže, naselje Račišće te dijelovi naselja Čara: Zavalatica, Mala i Velika Rasoha i Babina;
 • IV. zona: dijelovi naselja Žrnovo, Pupnat i Čara koji nisu uključeni u II. odnosno III. zonu.

Članak 5.

U I. zoni zabranjuju se građenje (građevinski radovi), u vremenu od 1. lipnja do 30. rujna.

U II. zoni zabranjuju se građenje (građevinski radovi), u vremenu od 15. lipnja do 15. rujna.

U III. zoni zabranjuju se građenje (građevinski radovi), u vremenu od 1. srpnja do 31. kolovoza.

U IV. zoni zabranjuju se građenje (građevinski radovi), u vremenu od 15. srpnja do 15. kolovoza.

U II., III. i IV. zoni zabranjuju se grubi građevinski radovi na iskopima, kao i svi drugi vanjski radovi u kojima se upotrebljavaju strojevi koji proizvode buku /rovokopači, kompresori, bageri, brusilice i dr.) u vremenu od 1. lipnja pa do početka zabrane građenja te od završetka zabrane u smislu prethodnih stavaka pa do 30. rujna.

Prekopavanje javno-prometnih površina zabranjeno je u svim zonama, u vremenu od 1. lipnja do 30. rujna.

Članak 6.

Radovi iz članka  3. ove Odluke mogu se obavljati u vrijeme zabrane iz članka 5. ove Odluke, samo u vremenu od 8,00 do 14,00 te od 18,00 do 20,00 sati.

Članak 7.

Gradsko poglavarstvo može, posebnom odlukom, dozvoliti građenje (građevinske radove)  kad se radi o građevinskim radovima od općeg interesa

Investitor, osim ako je investitor Grad Korčula, dužan je prethodno ishoditi odobrenje Gradskog poglavarstva, a obvezan je uz zahtjev za odobrenje vršenja određenih radova priložiti zakonom ili drugim propisom donesenim na temelju zakona propisanu dokumentaciju (lokacijsku dozvolu, građevnu dozvolu, potvrdu na glavni projekt i sl.).

Iznimno, zabrana izvođenja radova iz stavka 1. ovog članka ne važi ako se radi o nužnom otklanjanju štete koja potječe od nekog uzroka čije se djelovanje nije moglo predvidjeti, ni izbjeći ili otkloniti (viša sila).

Višom silom u smislu prethodnog stavka smatra se i pucanje cijevi na vodovodnoj ili kanalizacijskoj mreži, odnosno prekid kabela telefonske odnosno električne mreže.

U slučaju više sile, izvođač je dužan o tome pismeno obavijestiti Grad Korčulu (komunalno redarstvo) i to prije početka izvođenja radova.

Članak 8.

Iznimno, u slučaju žurnosti, a postoji objektivna mogućnost da Gradsko poglavarstvo neće moći pravovremeno rješavati zahtjev za odobrenjem u smislu članka 7. stavka 1. Ove Odluke, ovlašćuje se gradonačelnik da odlučuje o odobrenju izvođenja određenih radova u smislu ove Odluke.

III. NADZOR

Članak 9.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi nadležno tijelo državne uprave (građevinska inspekcija) te komunalni redar Grada Korčule u dijelu nadzora poštivanja odredbe stavka 5. članka 7. ove Odluke.

Komunalni redar Grada Korčule će evidentirati, po prijavi ili samoinicijativno, prekršitelja odredbi ove Odluke i izvršiti prijavu nadležnom tijelu državne uprave, ukoliko nadležno tijelo državne uprave već nije poduzelo odgovarajuće mjere (inspekcijski nadzor).

Članak 10.

Komunalni redar pri obavljanju nadzora u smislu odredbe članka 9. stavka 1. ove Odluke (vezano za članak 6. stavak 5. ove Odluke), ovlašten je naplaćivati propisanu globu na mjestu izvršenja prekršaja (mandatna kazna), odnosno izdavati prekršajni nalog te odrediti i plaćanje naknade štete ako je visina štete određena cjenikom i troškove postupka u (paušalnom) iznosu od 100,00 kuna, odnosno podnositi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

Članak 11.

Na sadržaj prekršajnog naloga, odnosno zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, kao i i postupak naplate globe, štete ili troškova postupka na mjestu izvršenja prekršaja, odnosno tijekom nadzora, odgovarajuće se primjenjuju odredbe Glave XIX. I XX. Zakona o prekršajima («Narodne novine», broj 88/02, 122/02, 187/03, 105/04 i 127/04).

IV. KAZNENE ODREDBE

Članak 12.

Globom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja u smislu članka 7. stavka 5. ove Odluke započne građevinske radove prije nego je o istom pismeno obavijestila  Grad Korčulu (komunalno redarstvo).

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se globom u iznosu od 200,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Globom u iznosu od 200,00 kuna kaznit će se fizička osoba za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka, komunalni redar može pravnoj osobi naplatiti globu na mjestu izvršenja prekršaja u iznosu od 1.000,00 kuna, a fizičkoj osobi u iznosu od 200,00 kuna.

Članak 13.

Osobe koje grade, odnosno vrše određene građevinske radove protivno odredbama članka 5. i 6. ove Odluke čine prekršaj sankcioniran Zakonom o gradnji.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o zabrani izvođenja određenih radova u mjestima Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 2/00).

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Korčule».

KLASA: 021-05/06-03/18                                                                         PREDSJEDNIK
URBROJ: 2138/01-1-06-1                                                                     GRADSKOG VIJEĆA
Korčula, 7. srpnja 2006.                                                                        Frano Skokandić, ing.