Odluka o usvajanju Nacrta prijedloga odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule

Na temelju članka 85. stavka 1. i 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17), članka 49.  stavka 1. točke 24. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14 te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj  7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 4. sjednici održanoj dana 12. listopada 2017. godine donijelo je

O D L U K U
o usvajanju Nacrta prijedloga odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule

Članak 1.

Ovom Odlukom usvaja se Nacrt prijedloga odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule koji glasi:

„Na temelju članka 86., 89. i 198. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13), članka 49. stavka 1. točke 24. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), Gradsko vijeća Grada Korčule je na___ sjednici održanoj dana___________ donijelo

O D L U K U

o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule

OPĆE ODREDBE I PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE

Članak 1.

(1) Za potrebe izrade i donošenja III. izmjena i dopuna (dalje u tekstu: ID) Prostornog plana uređenja Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 2/03, 3/08, 3/11, 5/11, 10/15, 9/16; dalje: PPUG), utvrđuju se:

(a) pravna osnova za izradu i donošenje;

(b) razlozi za donošenje;

(c) obuhvat;

(d) sažeta ocjena stanja u obuhvatu;

(e) ciljevi i programska polazišta;

(f) popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu plana;

(g) način pribavljanja stručnih rješenja;

(h) popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi

(i) planirani rok za izradu plana, odnosno njegovih pojedinih faza;

(j) izvori financiranja izrade prostornog plana;

(k) vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i odgovarajućih geodetskih podloga;

(l) završne odredbe.

(2) Pravna osnova za izradu i donošenje ID PPUG određena je člancima 81.-113.  te člancima 197. i 198. Zakona o prostornom uređenju (dalje u tekstu: Zakon).

(3) Sukladno članku 81. stavcima 1. i 2. Zakona, nositelj izrade ID PPUG je upravni odjel Grada Korčule nadležan za poslove prostornog uređenja (dalje u tekstu: Nositelj).

(4) Osoba odgovorna za provedbu postupka izrade i donošenja ID PPUG sukladno ovoj odluci ispred Nositelja je pročelnik upravnog odjela Grada Korčule nadležnog za poslove prostornog uređenja.

 

Cijelovit tekst odluke pročitajte OVDJE.