Odluka o izborima članova vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora

Na temelju članka 61. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 125/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 91. stavka 4.Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 62. …

Na temelju članka 61. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 125/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 91. stavka 4.Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14),Gradsko vijeće Grada Korčule je na 15. sjednici održanoj dana 10. studenog 2014. godine donijelo

ODLUKU

o izborima članova vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju izbori članova vijeća gradskih kotara, odnosno članova vijeća mjesnih odbora (u nastavku teksta: vijeća) na području Grada Korčule, broj članova vijeća, način provođenja izbora za članove vijeća, izborne jedinice te druga pitanja u svezi s izborima, kao i konstituiranje vijeća,  mandat odnosno prestanak  mandata članovima vijeća te obavljanje dužnosti člana vijeća, sukladno zakonu i Statutu Grada Korčule (u nastavku teksta: Statut).

Članak 2.

Članovi vijeća biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem na način uređen ovom Odlukom.

II. BIRAČKO PRAVO

Članak 3.

(1) Biračko pravo imaju hrvatski državljani s navršenih 18 godina života (u nastavku teksta: birači) koji imaju prijavljeno prebivalište na području gradskogkotara, odnosno mjesnog odbora za čije se vijeće provode izbori.

(2) Za člana vijeća može se kandidirati i biti biran birač koji na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora ima prijavljeno prebivalište na području gradskogkotara, odnosno mjesnog odbora za čije se vijeće provode izbori.

(3) Članove vijeća imaju pravo birati i za člana vijeća biti birani i državljani drugih država članica Europske unije, u skladu s posebnim zakonom.

Članak 4.

(1) Jamči se sloboda opredjeljenja birača i tajnost njihova glasovanja.

(2) Birač na istim izborima može glasovati samo jedanput.

(3) Nitko ne može glasovati u ime druge osobe.

(4) Nitko ne može zahtijevati izjašnjenje birača o njegovu glasačkom opredjeljenju.

(5) Birač je slobodan objaviti svoje glasačko opredjeljenje.

(6) Nitko ne može biti pozvan na odgovornost zbog glasovanja ili zbog toga što nije glasovao.

III. RASPISIVANJE I ODRŽAVANJE IZBORA

1. Raspisivanje izbora

Članak 5.

(1) Izbore za članove vijeća raspisuje Gradsko vijeće Grada Korčule (u nastavku teksta: Gradsko vijeće) posebnom odlukom kojom se određuje dan provedbe izbora.

(2) Odlukom Gradskog vijeća kojom se raspisuju izbori, osim određenja dana provedbe izbora, određuje se i broj članova vijeća koji se biraju u pojedinom gradskom kotaru, odnosno mjesnom odboru.

2. Održavanje izbora

Članak 6.

(1) Redovni izbori za članove vijeća održavaju se, u pravilu,svake treće nedjelje u mjesecu ožujku svake četvrte godine.

(2) Ako je mandat članova vijeća prestao zbog raspuštanja vijeća, prijevremeni se izbori moraju održati u roku od 90 dana od dana raspuštanja vijeća.

(3) Ako je vijeće raspušteno u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redovni izbori za članove vijeća, a prije njihova održavanja, za članove tog vijeća neće se raspisati i održati prijevremeni izbori.

Članak 7.

Od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana.

Članak 8.

Članovi vijeća biraju se razmjernim izbornim sustavom, tako da cijelo područje gradskogkotara, odnosno mjesnog odbora čini jednu izbornu jedinicu.

3. Broj članova vijeća

Članak 9.

U vijeća gradskih kotara, odnosno mjesnih odbora bira se određeni broj članova vijeća određen Statutom, odnosno posebnom odlukom Gradskog vijeća.

4. Mandat

Članak 10.

(1) Mandat članova vijeća izabranih na redovnim izborima započinje danom konstituiranja vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Gradskog vijeća o raspisivanju izbora ili do stupanja na snagu odluke Gradonačelnika Grada Korčule (u nastavku teksta: Gradonačelnik) o raspuštanju vijeća u skladu sa Statutom.

(2) Mandat članova vijeća izabranih na prijevremenim izborima započinje danom konstituiranja vijeća i traje do isteka tekućeg mandata vijeća izabranih na redovnim izborima.

(3) Članovi vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 11.

(1) Član vijeća jednog gradskog kotara ili mjesnog odbora ne može istovremeno biti član vijeća drugog gradskog kotara ili mjesnog odbora.

(2) Član vijeća ne može istovremeno biti Gradonačelnik, odnosno njegovzamjenik,ili pročelnik upravnog tijela Grada Korčule.

Članak 12.

(1) Osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti može se kandidirati za člana vijeća, a ako bude izabrana za člana vijeća, do dana konstituiranja dužna je o obnašanju nespojive dužnosti, odnosno prihvaćanju dužnosti člana vijeća, obavijestiti upravno tijelo Grada Korčule nadležno za mjesnu samoupravu.

(2) Član vijeća koji za trajanja mandata prihvati obnašanje nespojive dužnosti dužan je u roku od osam dana od prihvaćanja dužnosti o tome obavijestiti predsjednika vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom toga roka.

(3) Članu vijeća koji ne dostavi obavijest iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, mandat miruje po sili zakona.

(4) Osobi koja se kandidirala i izabrana je istodobno na dužnost člana vijeća jednog gradskog kotara ili mjesnog odborai na dužnost člana drugog vijeća gradskog kotara ili mjesnog odbora, a nije postupila sukladno stavku 1. i 2. ovoga članka, mandat miruje na objema izabranim dužnostima.

(5) Osoba iz stavka 4. ovoga članka nastavlja s obnašanjem dužnosti člana onoga vijeća za koje predsjedniku vijeća podnese pisani zahtjev za prestanak mirovanja mandata, a mirovanje mandata prestat će osmog dana od podnošenja pisanog zahtjeva.

(6) Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, član vijeća iz članka 11. stavka 2. ove Odluke nastavlja obnašati dužnost u vijeću na temelju prestanka mirovanja mandata, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku vijeća u roku od osam dana od prestanka obnašanja nespojive dužnosti, a mirovanje mandata prestaje mu osmog dana od podnošenja pisanog zahtjeva.

(7) Ako član vijeća iz članka 11. stavka 2. ove Odluke po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 6. ovoga članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.

Članak 13.

(1) Član vijeća ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku vijeća.

(2) Mirovanje mandata na temelju pisanog zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva predsjedniku vijeća, sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku, a ne može trajati kraće od šest mjeseci. Član vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata, osmog dana od dostave obavijesti predsjedniku vijeća.

(3) Nastavljanje obnašanja dužnosti člana vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti jedanput u tijeku mandata.

Članak 14.

(1) Članu vijeća mandat prestaje u sljedećim slučajevima:

1. ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke u skladu s pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

2. ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,

3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,

4. ako mu prestane prebivalište na području gradskog kotara, odnosno mjesnog odbora, danom prestanka prebivališta,

5. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva, sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,

6. smrću.

(2) Pisana ostavka člana vijeća podnesena na način propisan stavkom 1. točkom 1. ovoga članka treba biti zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice vijeća. Pisana ostavka člana vijeća treba biti ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije njezina podnošenja.

(3) Ostavka podnesena suprotno stavku 1. točki 1. i stavku 2. ovoga članka ne proizvodi pravni učinak.

(4) Članu vijeća kojem je prestane hrvatsko državljanstvo,a za kojeg se utvrdi da je državljanin države članice Europske unije, mandat ne prestaje na temelju stavka 1. točke 5. ovog članka.

Članak 15.

(1) Članovi vijeća imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost ako članu vijeća mandat miruje ili prestane prije isteka vremena na koje je izabran.

(2) Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuje ga politička stranka koja je bila predlagatelj liste.

(3) Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojemu je mandat prestao ili mu miruje, a određuju ga političke stranke sukladno sporazumu, odnosno ako sporazum nije zaključen, određuju ga dogovorno, a ako ne postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste. O sklopljenom sporazumu kao i o postignutom dogovoru političke stranke dužne su obavijestiti upravno tijelo Grada Korčule nadležno za mjesnu samoupravu.

(4) Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

(5) Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke koja je nakon provedenih izbora brisana iz registra političkih stranaka zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

IV. KANDIDIRANJE

Članak 16.

(1) Kandidiranje je postupak predlaganja kandidacijskih lista za izbor članova vijeća od strane ovlaštenih predlagatelja.

(2) Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista su političke stranke i birači.

(3) Predlagatelji kandidacijskih lista dužni su poštivati načelo ravnopravnosti spolova, sukladno posebnom zakonu.

(4) Kandidacijske liste se podnose na obrascima kojih sadržaj i oblik propisuje Izborno povjerenstvo.

Članak 17.

(1) Pravo predlaganja kandidacijskih lista imaju sve političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.

(2) Kandidacijske liste može predložiti jedna politička stranka te dvije ili više političkih stranaka.

(3) Političke stranke samostalno utvrđuju redoslijed kandidata na kandidacijskim listama, na način predviđen statutom političke stranke, odnosno u skladu s posebnim odlukama donesenim na temelju statuta.

(4) Političke stranke određuju na temelju odredbi svojih statuta ovlaštenog podnositelja kandidacijske liste.

(5) Naziv kandidacijske liste jest puni naziv političke stranke, dviju ili više političkih stranaka koja je, odnosno koje su predložile kandidacijsku listu. Ako su političke stranke registrirale skraćeni naziv stranke, odnosno stranaka, u nazivu će se koristiti i kratice.

Članak 18.

(1) Kada birači predlažu kandidacijsku listu grupe birača, predlaganje je uvjetovano prikupljenim potpisima birača na propisanom obrascu kojeg sadržaj i oblik propisuje Izborno povjerenstvo.

(2) U obrazac za prikupljanje potpisa birača unose se sljedeći podaci:

– ime, prezime, nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i spol predloženih kandidata,

-ime, prezime, prebivalište birača, broj važeće osobne iskaznice birača i mjesto izdavanja te potpis birača.

Članak 19.

(1) Kada birači predlažu kandidacijsku listu grupe birača, za pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste za izbor članova vijeća dužni su prikupiti najmanje 15 potpisa.

(2) Ako su kandidacijsku listu predložili birači, njezin je naziv “Kandidacijska lista grupe birača Gradskogkotara __________(naziv gradskogkotara)”, odnosno “Kandidacijska lista grupe birača Mjesnog odbora _______ (naziv mjesnog odbora)”, uz dodatak imena nositelja liste.

(3) Prva tri potpisnika kandidacijske liste iz stavka 2. ovoga članka smatraju se podnositeljima kandidacijske liste.

(4) Kandidat ujedno može biti i podnositelj/potpisnik svoje kandidacijske liste birača.

Članak 20.

(1) Uz prijedlog kandidacijske liste dostavlja se očitovanje o prihvaćanju kandidature svakog kandidata na listi, ovjereno kod javnog bilježnika ili Izbornog povjerenstva.

(2) Za davanje očitovanja o prihvaćanju kandidature uz više kandidacijskih lista za isto vijeće, odgovoran je kandidat.

Članak 21.

(1) U prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi naziv kandidacijske liste i nositelj liste, a kandidati moraju biti na listi poredani od rednog broja 1 zaključno do rednog broja koliko članova vijeća se bira.

(2) Ako predlagatelj predloži više kandidata od utvrđenog broja članova vijeća koji se biraju na izborima, smatra se da su pravovaljano predloženi samo kandidati zaključno do broja koji se bira u to vijeće.

(3) Ako predlagatelj predloži manje kandidata od utvrđenog broja članova vijeća koji se bira na izborima, kandidacijska lista nije pravovaljana.

(4) Nositelj kandidacijske liste je prvi predloženi kandidat na listi.

(5) Za svakog od kandidata u prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi ime i prezime kandidata, nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i spol.

Članak 22.

Prijedlozi kandidacijskih lista dostavljaju se Izbornom povjerenstvu kojem moraju prispjeti u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.

Članak 23.

(1) Izborno povjerenstvo će pri zaprimanju kandidacijskih lista provjeriti jesu li one podnesene sukladno odredbama ove Odluke te ako ocijeni da nisu, pozvat će podnositelja da u roku od 48 sati, a najkasnije do isteka roka za kandidiranje, ukloni uočene nedostatke.

(2) Izborno povjerenstvo može podnositelju kandidacijske liste odrediti i kraći rok za uklanjanje nedostataka ako rok za kandidiranje istječe za manje od 48 sati.

Članak 24.

(1) Izborno povjerenstvo utvrđuje pravovaljanost predloženih kandidacijskih lista sukladno odredbama ove Odluke.

(2) Pravovaljane kandidacijske liste Izborno povjerenstvo će prihvatiti, a nepravodobne i nepravovaljane kandidacijske liste rješenjem će odbaciti, odnosno odbiti.

(3) Pri utvrđivanju pravovaljanih kandidacijskih lista, Izborno povjerenstvo postupit će u korist zaštite postupka kandidiranja, odnosno prava predlaganja kandidacijskih lista.

Članak 25.

(1) Zbirna lista je lista u koju se unose podaci o svim pravovaljanim kandidacijskim listama, a sastavlja je Izborno povjerenstvo nakon što utvrdi pravovaljanost svih kandidacijskih lista.

(2) Zbirna lista sadrži naziv svake kandidacijske liste te ime i prezime nositelja svake liste.

(3) Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva političke stranke, odnosno dviju ili više političkih stranaka koja je, odnosno koje su predložile kandidacijsku listu, odnosno prema abecednom redu prezimena nositelja kandidacijske liste grupe birača. Ako je više političkih stranaka predložilo zajedničku kandidacijsku listu, ona će se unijeti na zbirnu listu prema nazivu prve po redu političke stranke u prijedlogu.

Članak 26.

Izborno povjerenstvo će u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje objaviti na oglasnoj ploči gradskog kotara, odnosno mjesnog odbora za čije se vijeće provode izbori i na internetskim stranicama  Grada Korčule sve pravovaljane predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova vijeća.

Članak 27.

(1) Političke stranke koje su predložile prihvaćene kandidacijske liste, mogu na način predviđen njihovim statutom ili posebnom odlukom donesenom na temelju statuta odustati od te liste najkasnije 48 sati nakon što je kao prihvaćena bila objavljena od Izbornog povjerenstva. Za kandidacijsku listu grupe birača odluku o odustajanju donosi nositelj liste.

(2) Pisana odluka o odustanku mora prispjeti Izbornom povjerenstvu u roku iz stavka 1. ovog članka.

Članak 28.

Na ostala pitanja u vezi s odustankom od prihvaćene kandidacijske liste, odustankom jednog ili više kandidata s kandidacijske liste, prihvaćanjem kandidature na više kandidacijskih lista za isto vijeće i postupkom u slučaju smrti kandidata s kandidacijske liste, na odgovarajući će se način primijeniti odredbe zakona kojim se uređuju lokalni izbori.

V. IZBORNA PROMIDŽBA

Članak 29.

(1) Sudionici izborne promidžbe su kandidati, nositelji kandidacijskih lista grupe birača, političke stranke, odnosno dvije ili više političkih stranaka, naznačeni na objavljenoj listi kandidata i zbirnoj listi (u nastavku teksta: sudionici).

(2) Svi sudionici izborne promidžbe imaju pravo na izbornu promidžbu pod jednakim uvjetima.

Članak 30.

(1) Izborna promidžba počinje danom objave zbirne liste, a prestaje 24 sata prije dana održavanja izbora.

(2) Izborna šutnja počinje protekom izborne promidžbe, a završava na dan izbora u devetnaest sati. Za vrijeme izborne šutnje zabranjuje se javno predstavljanje i obrazlaganje izbornih programa sudionika biračima, nagovaranje birača da glasuju za određenu kandidacijsku listu, objavljivanje procjena izbornih rezultata kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, izjava i intervjua sudionika izborne promidžbe te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela.

(3) Na sudionike izborne promidžbe na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje zaštita osobnih podataka.

Članak 31.

Sudionici izborne promidžbe imaju jednake uvjete predizbornog nadmetanja i u tu svrhu imaju ravnopravan položaj u predstavljanju u svim lokalnim medijima.

Članak 32.

Sudionici izborne promidžbe nemaju pravo na naknadu troškova izborne promidžbe.

VI. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA

Članak 33.

(1) Tijela za provedbu izbora su Izborno povjerenstvo i birački odbori.

(2) Članovi Izbornog povjerenstva i biračkih odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad.

(3) Visinu naknade utvrđuje Gradonačelnik posebnom odlukom.

1. Izborno povjerenstvo

Članak 34.

(1) Izborno povjerenstvo ima stalni i prošireni sastav.

(2) Stalni sastav Izbornog povjerenstva čine predsjednik, potpredsjednik i četiri člana.

(3) Članove stalnog sastava Izbornog povjerenstva imenuje Gradonačelnik posebnom odlukom, a moraju se imenovati odmah po stupanju na snagu odluke o raspisivanju izbora.

(4) Prošireni sastav Izbornog povjerenstva čine tri predstavnika većinske političke stranke, odnosno političkih stranaka, i tri dogovorno predložena predstavnika oporbenih političkih stranaka, sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća Grada Korčule, a određuju se u roku od osam dana od stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.

(5) Ako se pojedine grupacije ne mogu dogovoriti o rasporedu svojih predstavnika u proširenom sastavu Izbornog povjerenstva, njihov izbor obavlja stalni sastav Izbornog povjerenstva ždrijebom na način da će predstavnike stranaka rasporediti sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća.

Članak 35.

(1) Potpredsjednik zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti sa svim ovlastima predsjednika, a svi članovi Izbornog povjerenstva imaju jednaka prava i dužnosti.

(2) Predsjednik i potpredsjednik Izbornog povjerenstva trebaju biti magistri pravne struke, odnosno koji su po prijašnjim propisima stekle visoku stručnu spremu pravne struke.

(3) Predsjednik, potpredsjednik i članovi stalnog sastava Izbornog povjerenstva ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke, niti kandidati na izborima koje provode.

(4) Članovi proširenog sastava Izbornog povjerenstva ne smiju biti kandidati na izborima koje provode.

Članak 36.

Izborno povjerenstvo:

1. brine se za zakonitu pripremu i provođenje izbora za članove vijeća,

2. obavlja sve tehničke pripreme za provođenje izbora za članove vijeća,

3. propisuje i objavljuje obrasce u postupku pripreme i provedbe izbora za članove vijeća,

4. propisuje i objavljuje obvezatne upute za rad biračkih odbora i druge potrebite upute za provedbu izbora,

5. na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste te sastavlja i objavljuje zbirne liste svih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća,

6. određuje biračka mjesta,

7. imenuje i raspušta biračke odbore,

8. nadzire rad biračkih odbora,

9. ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća,

10. nadzire pravilnost izborne promidžbe,

11. prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima,

12. objavljuje rezultate izbora za članove vijeća,

13. obavlja i druge poslove određene ovom Odlukom.

Članak 37.

Obvezatne upute i obrasci za provedbu izbora objavljuju se na internetskoj stranici Grada Korčule.

2. Birački odbori

Članak 38.

(1) Birački odbori izravno provode glasovanje birača na biračkim mjestima te osiguravaju pravilnost i tajnost glasovanja.

(2) Birački odbor čine predsjednik, potpredsjednik i osam članova.

(3) Četiri člana biračkog odbora određuje većinska politička stranka, odnosno političke stranke, a četiri člana oporbena politička stranka, odnosno političke stranke, sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća Grada Korčule.

(4) Ako se pojedine grupacije ne mogu dogovoriti o rasporedu svojih predstavnika u biračke odbore, njihov raspored odredit će Izborno povjerenstvo ždrijebom na način da će predstavnike stranaka rasporediti tako da pojedina stranka bude zastupljena u najvećem mogućem broju biračkih odbora s obzirom na ukupni broj  svojih predstavnika.

(5) Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena Izbornom povjerenstvu najkasnije 12 dana prije dana održavanja izbora. Ako političke stranke ne odrede, odnosno ako prijedlozi ne prispiju Izbornom povjerenstvu u zadanom roku, Izborno će povjerenstvo samostalno odrediti članove biračkih odbora.

(6) Birački odbori imenuju se najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora.

(7) Svi članovi biračkih odbora imaju ista prava i dužnosti.

Članak 39.

(1) Predsjednik i potpredsjednik biračkog odbora ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke.

(2) Predsjednik, potpredsjednik i članovi biračkog odbora ne smiju biti kandidati na izborima koje provode.

Članak 40.

Na ostala pitanja u vezi s obvezama biračkih odbora prije i nakon otvaranja biračkog mjesta, obvezama prema biračima na biračkom mjestu i biračima kojima je biračko mjesto nedostupno, obveze biračkog odbora nakon glasovanja i utvrđivanje rezultata glasovanja na biračkom mjestu te ispunjavanja i dostave zapisnika o radu biračkog odbora i ostaloga izbornog materijala Izbornom povjerenstvu, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuju lokalni izbori.

Članak 41.

Sva tijela za provedbu izbora donose odluke većinom glasova svih članova.

VII. BIRAČKA MJESTA

Članak 42.

(1) Biračko mjesto je prostor u kojem se obavlja glasovanje.

(2) Biračko mjesto ne može biti u vjerskom objektu, objektu u vlasništvu, najmu, zakupu ili trajnom korištenju političke stranke ili kandidata koji sudjeluje na izborima te u prostorijama u kojima se poslužuju i konzumiraju alkoholna pića.

(3) Pri određivanju biračkih mjesta mora se voditi računa o broju birača koji će na njima glasovati, dostupnosti i prostornoj udaljenosti biračkog mjesta te veličini prostorije za glasovanje na biračkom mjestu.

(4) Broj birača koji će glasovati na jednom biračkom mjestu odredit će se tako da se glasovanje bez poteškoća može odvijati u vremenu određenom za glasovanje.

(5) Svako biračko mjesto ima redni broj.

Članak 43.

Biračka mjesta određuje Izborno povjerenstvo najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora, a objava o biračkim mjestima objavljuje se na mjestima uobičajenog oglašavanja i mjestima većeg okupljanja građana u gradskom kotaru, odnosno mjesnom odboru za čije se vijeće provode izbori te na internetskim stranicama Grada Korčule.

Članak 44.

Na ostala pitanja u vezi s objavom biračkih mjesta i uređivanjem biračkih mjestana odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuju lokalni izbori.

VIII. GLASAČKI LISTIĆ

Članak 45.

Glasovanje se obavlja glasačkim listićem, čiji je sadržaj propisan ovom Odlukom

Članak 46.

(1) Glasački listić na kojem se glasuje za kandidacijsku listu gradskog kotara, odnosno mjesnog odbora sadrži:

1. naznačenje vrste izbora na koji se odnosi,

1. naziv liste,

2. ime i prezime nositelja liste,

3. naputak o načinu glasovanja,

4. serijski broj listića,

5. pečat Gradskog vijeća Grada Korčule.

(2) Kandidacijske liste gradskog kotara, odnosno mjesnog odbora navode se na glasačkom listiću onim redom kojim su navedene na zbirnoj listi kandidacijskih lista.

(3) Ispred naziva svake kandidacijske liste stavlja se redni broj.

Članak 47.

Važeći glasački listić jest onaj iz kojeg je na siguran i nedvojben način može utvrditi za koju je kandidacijsku listu birač glasovao.

Članak 48.

Nevažeći glasački listić jest:

1. neispunjeni glasački listić,

2. glasački listić popunjen na način da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koju je kandidacijsku listu birač glasovao,

3. glasački listić na kojem je birač glasovao za dvije ili više kandidacijskih lista.

IX. GLASOVANJE I UTVRĐIVANJE REZULTATA GLASOVANJA

Članak 49.

(1) Glasovanje za izbor članova vijeća obavlja se na biračkim mjestima na području gradskog kotara, odnosno mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode, sukladno ovoj Odluci.

(2) Glasovanje se obavlja osobno glasačkim listićem.

(3) Glasuje se samo za kandidacijske liste navedene na glasačkom listiću.

(4) Glasački listić popunjava se tako da se zaokružuje redni broj ispred naziva kandidacijske liste.

Članak 50.

(1) Glasovanje traje neprekidno od 7:00 do 19:00 sati.

(2) Biračka mjesta se zatvaraju u 19:00 sati, a biračima koji su se u to vrijeme zatekli na biračkom mjestu mora se omogućiti glasovanje.

Članak 51.

(1) Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u vijeću imaju liste koje na izborima dobiju najmanje 5% važećih glasova birača.

(2) Broj članova vijeća koji će biti izabran sa svake kandidacijske liste utvrđuje se na način da se ukupan broj važećih glasova koje je dobila svaka lista dijeli s brojevima od jedan do, zaključno, broja koliko se članova vijeća bira, pri čemu se uvažavaju i decimalni ostaci. Od svih tako dobivenih rezultata, mjesta u vijeću osvajaju one liste na kojima se iskaže onoliko brojčano najvećih rezultata, uključujući decimalne ostatke, koliko se članova vijeća bira. Svaka od tih lista dobiva onoliki broj mjesta u vijeću koliko je postigla pojedinačnih rezultata među onoliko brojčano najvećih rezultata koliko se članova vijeća bira.

(3) Ako su glasovi tako podijeljeni da se ne može utvrditi koja bi između dviju ili više lista dobila mjesto u vijeću, ono će pripasti onoj listi koja je dobila više glasova.

(4) Ako su dvije ili više lista dobile isti broj glasova te se ne može utvrditi koja bi lista dobila mjesto u vijeću, ono će pripasti svakoj od tih lista.

(5) Ako su dvije ili više lista iz stavka 4. ovoga članka ostvarile pravo na mjesto u vijeću, broj članova vijeća povećat će se i u tom slučaju broj članova vijeća može biti paran.

Članak 52.

Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati od rednog broja 1 pa do rednog broja koliko je određena lista dobila mjesta u vijeću.

Članak 53.

(1) Rezultate izbora za članove pojedinog vijeća utvrđuje Izborno povjerenstvo na temelju rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima u gradskomkotaru, odnosno mjesnom odboru za čije se vijeće izbori provode.

(2) Kad Izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja, bez odgode će objaviti:

1. broj birača upisanih u popis birača,

2. koliko je glasova dobila svaka pojedina kandidacijska lista,

3. koliko je bilo nevažećih glasačkih listića,

4. broj mjesta u vijeću koje je dobila svaka kandidacijska lista,

5. ime i prezime kandidata sa svake kandidacijske liste koji su izabrani za članove vijeća.

(3) Rezultati izbora bez odgode se objavljuju na oglasnoj  ploči gradskogkotara, odnosno mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provodete na internetskoj stranici Grada Korčule.

X. PROMATRANJE IZBORA

Članak 54.

Na pravo promatranja izbora, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuju lokalni izbori.

XI. TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE IZBORA

Članak 55.

(1) Sredstva za provođenje izbora za članove vijeća osiguravaju se u Proračunu Grada Korčule.

(2) Sredstvima za provedbu izbora raspolaže Izborno povjerenstvo.

(3) Izborno povjerenstvo odgovorno je za raspodjelu i trošenje sredstava te dodjelu odgovarajućih sredstava izbornim tijelima koja obuhvaćaju i sredstva za naknadu obavljanja stručnih, administrativnih i tehničkih poslova.

XII. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

Članak 56.

(1) Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja ili u postupku izbora članova vijeća mogu podnijeti političke stranke, nositelji kandidacijskih lista grupe birača, kandidati, najmanje 30 birača ili najmanje 5% birača s područja gradskog kotara, odnosno mjesnog odbora za čije se vijeće provode izbori.

(2) Ako je kandidacijsku listu predložilo više političkih stranaka, prigovor će se smatrati pravovaljanim i kada ga je podnijela samo jedna politička stranka.

(3) Političke stranke će na temelju svojih statuta odrediti tko se ima smatrati ovlaštenim podnositeljem prigovora.

Članak 57.

(1) Prigovor iz članka 56. ove Odluke podnosi se Izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.

(2) Izborno povjerenstvo je dužnodonijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kada mu je dostavljen prigovor, odnosno od dana kad mu je dostavljen izborni materijal na koji se odnosi prigovor.

Članak 58.

(1) Ako Izborno povjerenstvo, rješavajući o prigovoru, utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale na rezultate izbora, ili su mogle utjecati na rezultate izbora, poništit će radnje u tom postupku i odrediti da se te radnje ponove u roku koji mora osigurati održavanje izbora na dan za koji su raspisani.

(2) Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji iz stavka 1. ovoga članka ili ako se nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale ili su mogle utjecati na rezultat izbora, Izborno povjerenstvo će poništiti izbor i odrediti rok u kojem će se održati ponovljeni izbori.

Članak 59.

(1) Protiv rješenja Izbornog povjerenstva podnositelj prigovora ima pravo podnijeti žalbu nadležnom uredu državne uprave, tj. Uredu državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

(2) Žalba iz stavka 1. ovoga članka podnosi se putem Izbornog povjerenstva u roku od 48 sati računajući od dana primitka pobijanog rješenja.

(3) Ured državne upraveje dužan donijeti odluku o žalbi u roku od 48 sati od dana primitka žalbe.

Članak 60.

Prigovor, odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje izbornih radnji koje su propisane ovom Odlukom.

Članak 61.

Na podneske i rješenja u postupku po odredbama ove Odluke ne plaćaju se upravne pristojbe.

XIII. ČUVANJE IZBORNOG MATERIJALA

Članak 62.

Na pohranu i čuvanje izbornog materijala za izbor članova vijeća odgovarajuće se primjenjuju odredbe propisa kojim se uređuje čuvanje izbornog materijala za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

XIV. KONSTITUIRANJE VIJEĆA

Članak 63.

(1) Prva, konstituirajuća sjednica vijeća sazvat će se u roku od 30 dana od dana objave konačnih izbornih rezultata.

(2) Konstituirajuću sjednicu vijeća saziva Gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti.

(3) Konstituirajućom sjednicom vijeća do izbora predsjednika vijeća predsjedava osoba koja je sazvala konstituirajuću sjednicu ili osoba koja bude posebno ovlaštena za predsjedanje od osobe iz stavka 2. ovog članka.

(4) Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u zakazanom roku, odnosno ako se u zakazanom roku vijeće ne konstituira, ovlašteni sazivač će u daljnjem roku od 15 dana sazvati novu konstituirajuću sjednicu. Ako se vijeće ne konstituira ni na toj sjednici, ovlašteni sazivač će sazvati novu konstituirajuću sjednicu u nastavnom roku od 15 dana.

(5) Vijeće se smatra konstituiranim izborom predsjednika vijeća na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova vijeća.

(6) Ako se vijeće ne konstituira u rokovima iz stavaka 1. i 4. ovoga članka, Gradska vijeće raspisat će nove izbore.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 64.

Na ostala pitanja koja nisu uređena ovom Odlukom koja se odnose se na provedbu izbora za članove vijeća gradskih kotara, odnosno mjesnih odbora na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuju lokalni izbori.

Članak 65.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izboru članova vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 2/02, 1/07 i 10/10).

Članak 66.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA:013-03/14-01/07

URBROJ: 2138/01-01-14-1

Korčula, 10. studenog 2014.

PREDJEDNICA

GRADSKOG VIJEĆA

Ivona Kapor