Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2014. godini na području Grada Korčule

Na temelju članka 74. stavka 1. točke 22. i  članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Glave II. točke 3. podtočke c) Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku …

Na temelju članka 74. stavka 1. točke 22. i  članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Glave II. točke 3. podtočke c) Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatske u 2014. godini („Narodne novine“, broj 56/13), na prijedlog Stožera zaštite i spašavanja Grada Korčule, Gradonačelnik Grada Korčule dana  18. travnja 2014. godine donio je

P L A N
operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara

od interesa za Republiku Hrvatsku u 2014. godini na području Grada Korčule

I.

Ovim se Planom utvrđuju osnovne pretpostavke, planiranje i provedba preventivne i operativne aktivnosti, ustrojavanje i organizacija, uporaba vatrogasnih snaga i opreme, financiranje, zapovijedanje i nadzor u provedbi posebnih mjera na otklanjanju opasnosti od nastanka i širenja požara na području Grada Korčule u 2014. godini.

Tekst Plana možete pogledati ovdje