Plan operativnih mjera i zadaća na zaštiti šuma od požara na području Grada Korčule za 2010. godinu

Na temelju članka 3. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine” br. 58/93, 33/05, 107/07 i 38/09) te članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“lužbeni glasnik Grada Korčule” br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 13. sjednici održanoj dana 9. lipnja …

Na temelju članka 3. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine” br. 58/93, 33/05, 107/07 i 38/09) te članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“lužbeni glasnik Grada Korčule” br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 13. sjednici održanoj dana 9. lipnja 2010. godine donijelo

P L A N
operativnih mjera i zadaća na zaštiti šuma od požara
na području Grada Korčule za 2010. godinu

Temeljem članka 3. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara, a imajući u vidu dosadašnja iskustva u pogledu priprema i provođenja operativnih mjera i zadaća na planu brzog i djelotvornog otkrivanja i dojave i gašenja nastalih požara, potrebno je u nastupajućoj ljetnoj (požarnoj) sezoni, od 1. lipanj do 30. rujna 2010. godine, za području Grada Korčule  pripremiti i provoditi sljedeće operativne mjere i zadaće:

 1. operativne mjere i zadaće na temelju programa rada DVD Korčula za 2010. godinu,
 2. aktivno dežurstvo vatrogasne (interventne) postrojbe radi brze i djelotvorne intervencije na gašenju požara te sprječavanju širenja požara,
 3. ustrojiti motriteljsko-dojavnu službu, radi trenutačnog otkrivanja i dojave požara otvorenog prostora,
 4. protupožarni nadzor deponija Kokojevica, kao potencijalnog uzročnika požara.

I. PROVEDBA OPERATIVNIH MJERA I ZADAĆA

Temeljem ovog Plana za ljetnu (požarnu) sezonu 2010. godinu planirane operativne mjere i zadaće provodit će se na sljedeći način:

 1. Na temelju programa rada DVD-a Korčula kao nositelja vatrogasne službe, tj. vatrogastva na području Grada Korčule za 2010. godinu
 2. Aktivno dežurstvo vatrogasne (interventne) postrojbe

Aktivno dežurstvo vatrogasne (interventne) postrojbe provodit će se svakodnevno u DVD-u Korčula od 00,00 do 24,00 sata.

Aktivno dežurstvo provodit će:

 • 1 zapovjednik vatrogasne postrojbe – zapovjednik DVD-a Korčula,
 • 1 vozač cisterne/mehaničar – radnik DVD-a Korčula,
 •  12 sezonskih vatrogasaca (Proračun Grada Korčule) – aktivni vatrogasci DVD-a Korčula,
 • 4 sezonska vatrogasca (Proračun Općine Lumbarda) – aktivni vatrogasci DVD-a  Lumbarda, ukoliko budu odobrena sredstva,
 • 8 sezonskih vatrogasaca (Proračun RH) – aktivni vatrogasci DVD-a Korčula i Lumbarde, ukoliko budu odobrena sredstva.

3. Motriteljsko-dojavna služba

Motriteljsko-dojavna služba obuhvaća motrenje s motrionica ili motriteljskog mjesta te ophodarenje pješice ili prijevoznim sredstvima.

Protupožarno motrenje organizirat će Hrvatske šume d.o.o. u okviru svojih planova protupožarne zaštite šumskih područja na području Grada Korčule, organizacijom  određenih motrionica i/ili motriteljskih mjesta, a odnose se na šume u državnom vlasništvu.

Protupožarne ophodnje u svrhu nadziranja određenih šumskih područja organizirat će Hrvatske šume d.o.o. u okviru svojih planova protupožarne zaštite šumskih područja na području Grada Korčule, a odnose se na šume u državnom vlasništvu.

Motriteljsko-dojavnu službu u smislu ovog Plana za Grad Korčulu obavljat će DVD Korčula iz Korčule, na sljedeći način:

 1. za šume u vlasništvu fizičkih osoba organizirat će se protupožarno motrenje  putem DVD-a Korčula od 1. lipnja do 30. rujna 2010. godine, u vremenu od 7.00 do 19.00 sati, na motriteljskom mjestu na tvrđavi Sv. Vlaha (Forteca) i na Dubovu (koja će ujedno biti i stacionarno mjesto za interventnu vatrogasnu grupu za interventno gašenje nastalih požara na području Čare i Pupnata);
 2. za šume u vlasništvu fizičkih osoba organizirat će se protupožarne ophodnje putem DVD-a Korčula, od 1. lipnja do 30. rujna 2010. godine, u vremenu od 9 do 15 sati, u rajonu od Čare do Korčule.

4. Protupožarni nadzor deponija Kokojevica

Protupožarni nadzor deponija Kokojevic (Općina Lumbarda) provodit će osoba koja upravlja deponijem o svom trošku.

II. ORGANIZACIJSKE MJERE I NAČIN PROVOĐENJA PLANA

 1.  Svi sudionici u provođenju navedenih mjera i zadaća (vatrogasna postrojba DVD-a Korčula, motrionice odnosno motriteljska mjesta i ophodnje) bit će posredstvom radio veze ili telefonom povezani u zajednički sustav komunikacije s drugim tijelima zaštite i spašavanja.
 2. O provođenju određenih mjera i zadaća vodit će se dnevnik rada na razini zapovjednika smjene u DVD-u Korčula te će se nadzirati provođenje određenih mjera od strane zapovjednika DVD-a Korčula.
 3. Vatrogasce koji će tijekom ljetne sezone biti angažirani u vatrogasnu (interventnu) postrojbu pri DVD-u Korčula odredit će Zapovjedništvo DVD-a Korčula od osoba koje udovoljavaju propisane uvjete za vatrogasca,a odobriti Upravni odbor DVD-a Korčula.
 4. Za one mjere i zadaće iz ovog Plana koje ne budu realizirane, odnosno iste ne budu vršene u skladu s pravilima struke i ovim Planom, izvršiteljima neće biti isplaćena naknada, tj. sredstva u skladu s ovim Planom.
  U slučaju izvršenja mjera i zadaća po nalogu Grada Korčule, a koja nisu obuhvaćena ovim Planom, Grad Korčula će iz Proračuna za njih osigurati dodatna sredstva.
 5. Sve neizvršene mjere i zadaća prilikom nadzora nad provođenjem mjera i zadaća utvrđenih ovim Planom, zapovjednik DVD-a Korčula će utvrditi u pisanom obliku te o uočenim nepravilnostima izvijestiti nadležno tijelo DVD-a Korčula i Gradonačelnika.
 6. Ovisno o vremenskim prilikama i drugim relevantnim čimbenicima, odluku o promjeni određenog roka za početak (1. lipnja 2010.) odnosno završetka (30. rujna 2010.) provođenja određenih operativnih mjera i zadaća iz ovog Plana, na prijedlog zapovjednika DVD-a Korčula, donijet će Gradonačelnik.
 7. Sredstva Proračuna Grada Korčule namijenjena za realizaciju ovog Plana, isplaćivat će se (namjenski) na žiroračun DVD-a Korčula.
  Dinamika prijenosa proračunskih sredstava utvrđuju se na zahtjev predsjednika DVD-a Korčula u skladu sa ovim Planom, osim sredstava za isplatu plaće zapovjedniku i zamjeniku DVD-a Korčula, radniku na tehničkom održavanju i servisiranju tehnike i opreme te pripadnicima vatrogasne (interventne) postrojbe, koja će se isplaćivati u mjesecu kada se provodi obračun i isplata plaća za prethodni mjesec.
 8. DVD Korčula je dužno do kraja veljače 2011. godine dostaviti Gradu Korčuli cjelovito izvješće o utrošenim sredstvima iz Proračuna  namijenjena za vatrogastvo, tj. rad DVD-a Korčula (specificirano po svakoj stavci svih troškova: plaća, materijalni troškovi, nabavka opreme i dr.)., kao i izvješće o svim požarima nastalim na području Grada Korčule na kojima je intervenirala vatrogasna postrojba DVD-a Korčule u 2010. godini.

III. FINACIJSKA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PLANA

Za realizaciju planiranih operativnih mjera i zadaća utvrđenih ovim Planom koja su u provedbi DVD-a Korčula osigurano je 690.000,00 kn u Proračunu Grada Korčule, kojim se financira:

 1. plaća tri djelatnika DVD-a Korčula (zapovjednik, zamjenik zapovjednika i radnik na održavanju /vozač cisterne/,
 2. plaće pripadnika vatrogasne (interventne) postrojbe (12 vatrogasaca) DVD-a Korčula,
 3. nabavka opreme (cijevi, odjeća, naprtnjače, prijenosne pumpe i dr.) za DVD Korčula,
 4. otplata vozila,
 5. materijalni troškovi (troškovi energije, vode, goriva, telefona, poštanskih usluga, zdravstvenih pregleda, službenih putovanja, amortizacije, održavanja osnovnih sredstava, premije osiguranja i dr.),
 6. motriteljsko-dojavna služba.

      U slučaju produljenja vremenskog trajanja od četiri mjeseca za izvršavanje planiranih mjera i zadaća po ovom Planu, daljnja sredstva osigurat će se na teret Grada Korčule (proračunska sredstva) ili drugim izvorima financiranja, a za operativnu realizaciju zadužuje se Gradonačelnik.

KLASA: 214-02/10-01/01                                                                          PREDSJEDNIK
URBROJ: 2138/01-01-10-1                                                                  GRADSKOG VIJEĆA
Korčula, 9. lipnja 2010.                                                                      Lovro Krstulović, dr. stom.