Plan prijma u službu za 2013. godinu

Na temelju članka  9. i 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), Gradonačelnik Grada Korčule dana 13. veljače 2013. godine donio je P L A N prijma u službu za 2013. godinu …

Na temelju članka  9. i 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), Gradonačelnik Grada Korčule dana 13. veljače 2013. godine donio je

P L A N
prijma u službu za 2013. godinu

Članak 1.

Ovim Planom prijma u službu (u nastavku teksta: Plan) utvrđuje se:

  1. stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima Grada Korčule,
  2. potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2013. godinu,
  3. potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme i struke u 2013. godini.

Članak 2.

Utvrđuje se da je u upravnim tijelima Grada Korčule, na dan 31. prosinca 2012. godine ukupno zaposleno 17 osoba, od čega je 14 službenika i 3 namještenika.

  • U Upravnom odjelu za opće poslove i mjesnu samoupravu zaposleno je 4 službenika i 3 namještenika te v.d. pročelnika
  • U Upravnom odjelu za proračun i financije zaposleno je 3 službenika i v.d. pročelnika
  • U Upravnom odjelu za društvene djelatnosti zaposleno je 1 zaposlenik i v.d. pročelnika
  • U Upravnom odjelu za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam zaposlen je v.d. pročelnik.
  • U Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet zaposleno je 3 zaposlenika i v.d. pročelnik.

V.d. pročelnici, osim za UO za opće poslove i mjesnu samoupravu obavljaju poslove za dva pročelnička mjesta, po pola radnog vremena za svaki UO.

Članak 3.

Tijekom 2013. godine planira se primiti u službu četiri službenika na neodređeno vrijeme.

Članak 4.

Tijekom 2013. godine ne planira se prijam vježbenika.

Članak 5.

Planom se ne utvrđuje popunjenost radnih mjesta u upravnim tijelima Grada Korčule pripadnicima nacionalnih manjina niti se planira zapošljavanje potrebnog broja pripadnika nacionalnih manjina radi ostvarivanja zastupljenosti sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i zakonu kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave, jer takva obveza za Grad Korčulu ne proizlazi iz navedenih propisa.

Članak 6.

Na temelju Plana slobodna radna mjesta popunjavaju se putem natječaja, premještajem ili putem oglasa, sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Članak 7.

U izmijenjenim okolnostima i potrebama za prijam u službu novih službenika i namještenika, na temelju Proračuna Grada Korčule i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Korčule, donijet će se izmjene i dopune Plana.

Članak 8.

Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 110-01/13-01/01
URBROJ: 2138/01-02-13-1
Korčula, 13. veljače 2013.

GRADONAČELNIK
Mirko Duhović, dipl. ing. građ.