Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Korčule u 2018. godini

Temeljem članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15), članka 58. stavka 2. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“, broj 49/17) te članka 49. stavka 1. točke 27. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), Gradsko vijeće Grada Korčule je na prijedlog gradonačelnika razmatralo i usvojilo na 6. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2017. godine

P L A N
razvoja sustava civilne zaštite na području
Grada Korčule u 2018. godini

  1. UVOD

I.

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svij dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobra i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Člankom 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN, br. 82/15; dalje u tekstu: Zakon) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izvršava, među ostalim, i zadaću da u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

Plan pročitajte na linku.