Plan ustrojavanja i obavljanja motriteljsko-dojavne službe u provedbi posebnih mjera zaštite od požara u 2015. godini

Na temelju članka 1. stavka 3. i članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10) te članka 74. stavka 1. točke 14. i članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), gradonačelnik …

Na temelju članka 1. stavka 3. i članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10) te članka 74. stavka 1. točke 14. i članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), gradonačelnik Grada Korčule dana 20. travnja 2015. godine donio je

P L A N

ustrojavanja i obavljanja motriteljsko-dojavne službe

u provedbi posebnih mjera zaštite od požara u 2015. godini

Članak 1.

U svrhu protupožarne zaštite na području Grada Korčule, poglavito protupožarne zaštite šuma i šumskog zemljišta koje je u vlasništvu fizičkih osoba, ovim se Planom planira ustrojavanje motriteljsko-dojavne službe za područje Grada Korčule, i to:

1. Protupožarno motrenje – ustrojavanjem motriteljskih mjesta na tvrđavi Sv. Vlaha u Korčuli i na lokaciji „Dubovo“ (između Pupnata i Čare) koje će ujedno do daljnjega biti i stacionarno mjesto interventne vatrogasne grupe DVD-a Korčula za interventno gašenje nastalih požara na području Čare i Pupnata.

2. Protupožarno ophodarenje na potezu Korčula-Čara-Korčula.

Cijeli tekst Plana pogledajte OVDJE.