Ponovljeni natječaj za zakup javne površine za postavljanje manjih štandova

Grad Korčula objavljuje javni natječaj za davanje u zakup četiri lokacije za postavljanje manjih štandova, portretiranje, postavljanje info punkta odnosno prodaju slika. Nadmetanje će se održati dana 20. svibnja 2011. godine s početkom u 13,00 sati, u Velikoj vijećnici Grada Korčule, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, Korčula.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD KORČULA
Gradonačelnik

KLASA: 372-05/11-01/115
URBROJ: 2138/01-02-11-9
Korčula, 10. svibnja 2011.                                                                                         

Na temelju članka 7. Odluke o zakupu javnih površina («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 2/97, 3/97, 1/99 i 5/08), te članka 6. Glave V.  Plana korištenja javnih površina na području Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčula“ 2/06, 3/06 i 7/08), Gradonačelnik Grada Korčule raspisuje

J A V N I    N A T J E Č A J

za davanje u zakup javne površine za postavljanje manjih štandova,
portretiranje, postavljanje info punkta odnosno prodaju slika
usmenim javnim nadmetanjem
za razdoblje 2011. – 2013. godine

1. Predmet nadmetanja je dodjela četiri lokacije u Korčuli za postavljanje manjih štandova, portretiranje, postavljanje info punkta odnosno prodaju slika. Lokacije koje se daju u zakup su na grafičom prilogu označeni brojevima  22, 24, 25 i 26.

2. Lokacije se daju u zakup pod sljedećim uvjetima:

a) Lokacija 22: na lokaciju se može postaviti štand, stol, info-punkt ili polica max. dimenzija 150 x 100 cm. Isti mora biti postavljen neposredno uz zid.

b) Lokacije 24, 25 i 26: štand, stol, info punkt ili polica koji se postavlja može biti max. dimenzija 150 x 100 cm.

c) Na lokaciji na kojoj se može vršiti prodaja slika može se postaviti štand ili stol dimenzija max. 150 x 100 cm, ili konstrukcija (polica) max. dimenzija 200 x 200 cm uz zid.

d) Izgled police mora odobriti Grad Korčula.

e) Tenda koja pokriva štand mora biti u kombinaciji plavo-bijele boje (prugasto), a na ovjesnicama tende može biti ispisan naziv tvrtke ili obrta odnosno amblem.  

f) Eventualno postavljeni suncobrani ne mogu biti reklamni. Dozvoljava se natpis naziva tvrtke ili obrta odnosno amblema na ovjesnicama suncobrana. Ukoliko zakupnik ima dva suncobrana, isti moraju biti jednoobrazni. Suncobrani moraju biti bež boje.

g) Površinu koja se uz štand, stol, info-punkt ili policu može koristiti, odredit će Grad Korčula, kao zakupodavac.

h) Na štandu, stolu, info-punktu ili polici odnosno pored istih ne mogu se postavljati razne konstrukcije za vješanje odnosno izlaganje robe.

3. Na lokacijama se mogu obavljati sljedeće djelatnosti: prodaja rukotvorina, suvenira, ulja i rakija (ukoliko su pakirani kao suveniri), prodaja slika, izrada portreta ili info-punkt.

4. Rok na koji se lokacije daju u zakup je:

– za 2011. godinu: od dana sklapanja ugovora do 31. listopada 2011. godine,
– za 2012. godinu: od 1. travnja do 31. listopada 2012. godine,
– za 2013. godinu: od 1. travnja do 31. listopada 2013. godine,

 Ugovori će se sklapati za svaku sezonu posebno. Ugovor za iduću sezonu moći će se sklopiti uz dodatne uvjete kako slijedi:

1) Zakupnik je dužan zahtjev za sklapanje ugovora za iduću sezonu podnijeti do 1. veljače 2012., odnosno do 1. veljače 2013. godine.

2) Uz zahtjev je potrebno priložiti:

                     – potvrdu (u izvorniku) Jedinstvenog upravnog odjela Grada Korčule da nisu dužnici
                       Grada Korčule po bilo kojoj osnovi;
                     – potvrdu (u izvorniku) KTD-a «Hober» d.o.o. da nisu dužnici tvrtke.

3) Ukoliko je zakupnik dužnik ili ima više od tri pismene prijave komunalnog redara za tekuću sezonu neće se moći sklopiti ugovor za iduću sezonu.

5. Nadmetanje će se održati dana 20. svibnja 2011. godine s početkom u 13,00 sati, u Velikoj vijećnici Grada Korčule, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, Korčula. U vremenu od 9.00 – 10.00 sati svi zakupnici dužni su Natječajnom povjerenstvu dostaviti svoje prijave u skladu s točkom 15. ovog natječaja u Gradsku vijećnicu.

6. Pravo nadmetanja imaju obrtnici, trgovačka društva, seoska domaćinstva, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, udruge te likovni umjetnici (za prodaju slika i izradu portreta) s područja RH koje imaju registriranu djelatnost s kojom mogu obavljati prodaju na štandu, odnosno imaju status akademskog slikara ili su članovi likovnih udruga (za prodaju slika i izradu portreta).

7. Fizičke odnosno pravne osobe koji ostvare pravo sudjelovanja na nadmetanju imaju pravo na popust na izlicitiranu cijenu, kako slijedi:

a/ Hrvatski branitelji – 0,50% za svaki navršeni mjesec proveden u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, a najviše 10% izlicitirane cijene.
b/ Invalidi Domovinskog rata, članovi obitelji poginulih, umrlih i nestalih branitelja – 10% izlicitirane cijene.
c/ Osobe (kao vlasnici obrta ili većinski vlasnici trgovačkog društva) koje imaju prebivalište na području Grada Korčule neprekidno od 1. travnja 2006. godine ili od ranije – 30 % (ove osobe ne mogu koristiti popust iz točke d/).
d/ Osobe koje na dan nadmetanja imaju prebivalište, sjedište obrta ili trgovačkog društva na području Grada Korčule – 10 % (ove osobe ne mogu koristiti popust iz točke c/).
e/ Raniji zakupnici javne površine za štandove na predmetnim lokacijama računajući od 2000. godine – 3 % godišnje, a najviše 20 %.

Popust se obračunava samo na razliku izlicitirane visine zakupnine u odnosu na početnu visinu zakupnine.

8. Osoba koja je na nadmetanju izlicitirala pojedinu lokaciju ne može se više nadmetati, to jest sudjelovati u licitaciji za druge lokacije. U slučaju da koja lokacija ostane neizlicitirana osoba koja je na nadmetanju izlicitirala lokaciju može i neizlicitiranu lokaciju uzeti u zakup u skladu s uvjetima ovog natječaja.

9. Početna visina zakupnine za pojedine lokacije iznosi:

    – lokacija 22: 16.000,00
    – lokacija 24:  9.000,00
    – lokacija 25:  9.000,00
    – lokacija 26:  9.000,00.

Grad Korčula, kao zakupodavac, zadržava pravo izmjene zakupnine za svaku godinu, najviše do 10%.

 10. Jamčevina iznosi 4.000,00 kn i uračunava se u cijenu zakupa. Jamčevinu je potrebno uplatiti prije početka nadmetanja. Ostatak zakupnine plaća se u šest obroka. Prvi se obrok plaća prije sklapanja ugovora i iznosi 10 % od izlicitirane cijene umanjenje za popuste. Ostalih pet obroka plaća se u jednakim iznosima koji dospijevaju 15. lipnja, 1. srpnja, 15. srpnja, 1. kolovoza i 15. kolovoza 2011. godine.

11. Jamčevina i ostatak zakupnine uplaćuju se na žiroračun Grada Korčule, broj: 23600001820400008, poziv na broj 68 – 5738, OIB, s svrhom: jamčevina za nadmetanje ili obrok (navesti redni broj obroka) zakupnine za zakup javne površine. Jamčevina se može uplatiti i na blagajni Grada Korčule.

12. Sudionik nadmetanja koji uspije na nadmetanju a ne potpiše ugovor bez opravdanog razloga u roku od 10 dana od dana održavanja nadmetanja gubi pravo na povrat jamčevine i kasniji potpis ugovora, tj. pravo zakupa javne površine za postavljanje štanda.

Uvjet sklapanja ugovora o zakupu javne površine za postavljanje štanda, za obrtnike i trgovačka društva je davanje ovjerene bjanko zadužnice za iznose koje će odrediti zakupodavac (ukoliko je zadužnica ranije dana nije potrebno davati novu).

Sudionici nadmetanja dužni su prije sklapanja ugovora dostaviti dokaze temeljem kojih će ostvariti pojedine popuste, ako podaci o istom nisu u evidenciji Grada Korčule.

13. Sudionici nadmetanja koji ne uspiju na nadmetanju imaju pravo na povrat jamčevine.

14. Na nadmetanju ne mogu sudjelovati osobe koje su dužnici Grada Korčule te dužnici KTD-a «Hober» d.o.o.

15. Sudionici nadmetanja dužni su Natječajnom povjerenstvu, osim prijave, dostaviti:

–  izvornik ili presliku  izvatka o upisu u sudski ili obrtni registar, ne starije od 6 mjeseci do dana održavanja nadmetanja;     
–  potvrdu od uplaćenoj jamčevini,
potvrdu (u izvorniku) Jedinstvenog upravnog odjela Grada Korčule da nisu dužnici Grada Korčule po bilo kojoj osnovi,
potvrdu (u izvorniku) KTD-a «Hober» d.o.o. da nisu dužnici tvrtke,
presliku osobne iskaznice.

Ukoliko sudionik nadmetanja ne dostavi neki od traženih dokaza iz prethodnog stavka ne može sudjelovati u nadmetanju.

16. Opunomoćenici sudionika nadmetanja dužni su dostaviti punomoć Natječajnom povjerenstvu (za fizičku osobu punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika, a za pravnu osobu punomoć potpisanu od zakonskog zastupnika) na isti način kao i prijavu (u skladu s točkom 3.) u protivnom ne mogu sudjelovati u nadmetanju u ime druge osobe.

17. Štandovi, odnosno lokacije ne mogu se davati u podzakup niti na korištenje drugim osobama.

18. Rad na svim štandovima dozvoljen  je u vremenu od 7,00 – 24,00 sati.

19. Vrijeme dopreme robe do štanda određuje se od 6,30 – 8,00 sati a za odvoz, od 22,00 do 00,30 sati, uz max. zadržavanje vozila od 30 minuta. U slučaju vremenskih nepogoda, vrijeme dopreme i odvoza se mogu pomjerati, s tim da doprema ne može biti prije 7,00 sati a odvoz ne poslije 00,30 sati, uz max. zadržavanje vozila od 30 minuta.

20. Za dopremu odnosno odvoz robe ne mogu se koristiti vozila čija ukupna dopuštena masa prelazi 2,5 tone.

21. Nepridržavanje vremena za dopremu i odvoz robe, kao i korištenje vozila koje nije u skladu s prethodnom točkom, predstavlja jedan od osnova za koje zakupodavac može raskinuti zakup javne površine.

22. Ostale uvjete zakupa odredit će zakupodavac ugovorom s zakupnikom.

                             GRADONAČELNIK  
                          Mirko Duhović, dipl. ing.