Ponovljeni natječaj za zakup poslovnog prostora u Gradskom bazenu Korčula za fitness klub

Ustanova "Športski objekti Korčula" objavljuje ponovljeni javni natječaj za zakup poslovnog prostora u Gradskom bazenu Korčula, Žrnovo 1125, na Ekonomiji, na prvom katu, površine 115 m2. Rok za dostavu ponuda je do 24. kolovoza 2012. godine do 12,50 sati.

USTANOVA
“ŠPORTSKI OBJEKTI KORČULA”

R-44/07-2012-2
16. kolovoza 2012. godine

J A V N I     N A T J E Č A J
za davanje poslovnog prostora u zakup prikupljanjem pisanih ponuda

1. Daje se u zakup poslovni prostor u Gradskom bazenu Korčula, Žrnovo 1125, na Ekonomiji, na prvom katu, površine 115 m2.
Prostor se može pogledati svakim radnim danom uz prethodni dogovor sa ravnateljem Ustanove (091 5300156 ).

2. Poslovni prostor daje se za fitness klub i teretanu. Pod prostora je potrebno obložiti gumiranom podlogom i opremiti spravama potrebnim za obavljanje djelatnosti.

3. Početna (mjesečna) cijena zakupnine iznosi 2.500,00 kn + PDV. U cijenu zakupnine uračunati su troškovi struje, vode, grijanja/hlađenja.(Zakupnina će se godišnje usklađivati prema službenim podacima Državnog zavoda za statistiku koje se odnose na indeks potrošačkih cijena).

4. Poslovni prostor daje se u zatečenom stanju.

5. Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od pet (5) godine, započevši od 01. rujna 2012. godine.

6. Porezne troškove i troškove solemnizacije ugovora o zakupu snosi zakupnik. Solemnizacija ugovora je uvjet sklapanja ugovora.

7. Pravo prvenstva za dodjelu poslovnog prostora u zakup imaju članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, članovi obitelji zatočenog ili nestalog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljci iz Domovinskog rata, te ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su proveli u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje dvanaest mjeseci, ako nisu korisnici mirovine ostvarene po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05 i 107/07), ako sudjeluju u natječaju i udovoljavaju uvjetima iz najpovoljnije ponude. Ako više osoba ostvaruje prvenstveno pravo, prvenstveni red između tih osoba utvrđuje se odgovarajućom primjenom odredaba Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Prednost pri zakupu poslovnog prostora može se ostvariti samo jednokratno.

8. Na natječaj se mogu javiti domaće pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti navedenih u točki 2. ovog Natječaja. Ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju mora sadržavati:

a) ime i prezime natjecatelja i njegovo prebivalište (za fizičke osobe) odnosno naziv tvrtke sa adresom sjedišta (za pravne osobe);

b) presliku osobne iskaznice za natjecatelja fizičku osobu, te izvornik ili ovjerenu presliku izvoda iz obrtnog registra, ne stariju od šest mjeseci od dana objave ovog natječaja;

c) izvornik ili ovjerenu presliku izvoda iz sudskog registra, ne stariju od šest mjeseci od dana objave ovog natječaja;

d) potvrde Grada Korčula i KTD Hober d.o.o. da nisu njihovi dužnici ni po jednom osnovu, te dokaz da nema nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu ( potvrda Porezne uprave), ne stariju od 30 dana od dana javljanja na ovaj natječaj;

e) izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane odnosno Ministarstva unutarnjih poslova kojom se dokazuje svojstvo osobe iz točke 8. ovog natječaja, ne stariju od šest mjeseci od dana objave ovog natječaja;

f) izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o tome da osoba koja se poziva na pravo prvenstva iz točke 8. ovog natječaja nije korisnik mirovine ostvarene na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja, ne stariju od šest mjeseci od dana objave ovog natječaja;

g) naznaku djelatnosti koja će se obavljati;

i) ponuđeni iznos mjesečne zakupnine;

j) broj žiro računa ili tekućeg računa s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za povrat jamčevine;

k) kopiju uplatnice o uplaćenoj jamčevini,

l) punomoć osobi koja u ime i za račun natjecatelja dostavlja ponudu, za fizičke osobe ovjerenu od javnog bilježnika, a za pravne osobe potpisanu od strane zakonskog zastupnika.

Ponuda mora biti potpisana (i pečatirana za pravne osobe) od strane fizičke osobe (ili ovlaštenog punomoćnika) odnosno od ovlaštene osobe pravne osobe (zakonskog zastupnika ili ovlaštenog punomoćnika).

9. Natjecatelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 1.000,00 kn, te kopiju uplatnice dostaviti uz ponudu, u protivnom ne može sudjelovati u nadmetanju. Uplatu treba izvršiti na žiroračun Ustanove broj 2340009-1110463574, poziv na broj – OIB, svrha: jamčevina za iznajmljivanje prostora fitnessa. Jamčevina se uračunava u zakupninu. Pravo na povrat jamčevine nema onaj natjecatelj koji odustane od natječaja. Osobi koja je sudjelovala na natječaju, a nije uspjela, jamčevina se vraća.

10. Pismene ponude dostavljaju se preporučeno putem pošte ili neposredno na adresu Ustanove, u zatvorenim omotnicama na adresu : Ustanova Športski objekti Korčula, Trg A. i S. Radića 1, 20260 Korčula, s naznakom „Natječajnom povjerenstvu za provedbu natječaja za zakup poslovnog prostora – ne otvaraj“. Na poleđini omotnice treba naznačiti naziv i adresu natjecatelja.

Ponude se dostavljaju u pisarnici Ustanove. Rok za dostavu ponuda je do . 24. kolovoza 2012. godine do 12,50 sati bez obzira na način dostave ponude.

11. Javno otvaranje ponuda biti će dana 24. kolovoza 2012. godine s početkom u 13,15 sati u Velikoj vijećnici Grada Korčula.

12. Nepotpune i zakašnjele ponude neće se razmatrati.

13. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni natjecatelji osobno, zakonski zastupnik ili osoba koju on opunomoći uz predočenje punomoći koju za fizičke osobe ovjerava javni bilježnik, a za pravne osobe zakonski zastupnik. Fizička osoba dužna je predočiti osobnu iskaznicu, a zakonski zastupnik ili njegov punomoćnik presliku izvoda o registraciji.

14. Najpovoljnija ponuda je ona ponuda koja sadrži najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

Ukoliko dvije ili više ponuda bude iste vrijednosti, Ustanova će između takvih natjecatelja organizirati dodatno usmeno nadmetanje, a o mjestu, vremenu i uvjetima nadmetanja takvi natjecatelji će biti posebno obaviješteni najmanje tri dana prije održavanja usmenog nadmetanja. Natjecatelj koji ne pristupi dodatnom nadmetanju gubi pravo daljnjeg sudjelovanja u natječaju, tj. smatrat će se da je odustao od natječaja.

15. Svi sudionici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda.

16. Ustanova pridržava pravo da do okončanja natječajnog postupka poništi natječaj bez obrazloženja i odgovornosti prema ponuditeljima, odnosno pravo da ne prihvati ni jednu ponudu.

17. Izabrani zakupnik dužan je sklopiti ugovor o zakupu poslovnog prostora s Ustanovom po uvjetima iz natječaja najkasnije u roku od 8 dana od dana dostavljanja poziva za sklapanje ugovora, u protivnom smatrat će se da je odustao od ponude i gubi pravo na povrat jamčevine.

18. Zakupnik je obavezan u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora o zakupu uplatiti depozit u visini tri mjesečne zakupnine, kao sredstvo osiguranja, a koji će se u slučaju da zakupnik redovito plaća ugovorene obveze vratiti zakupniku po isteku zakupa.

19. Zakupnik je dužan izdati bjanko zadužnice u iznosu od dvadeset tisuća kuna.

20. Zakupnik je obvezan osigurati poslovni prostor od požara i vremenskih nepogoda, te policu osiguranja vinkulirati u korist Ustanove, osim ako to već nije osigurala Ustanova. Sklapanje police osiguranja i plaćanje troškova osiguranja uredit će se ugovorom o zakupu.

………..Ravnatelj
Dalibor Antunović, dipl. ing.