Ponovni javni natječaj za prijam u službu

Raspisan je ponovni javni natječaj za prijam u službuu Upravni odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu Grada Korčule, na radno mjesto: - viši stručni suradnik za odnose s javnošću, opće i administrativne poslove.

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11- u nastavku teksta: ZNS), v.d. pročelnika Upravnog odjela za opće poslove i mjesnu samoupravu raspisuje

(ponovni)

J A V N I   N A T J E Č A J

za prijam u službu u Upravni odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu Grada Korčule, na radno mjesto:

– viši stručni suradnik za odnose s javnošću, opće i administrativne poslove –

jedan izvršitelj (m/ž), na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,

uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

1. Opći uvjeti za prijam u službu su punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.

2. Osim općih uvjeta za prijam u službu i raspored na radno mjesto, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

–   magistar struke ili stručni specijalist društvene struke,

–   najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

–   aktivno znanje engleskog jezika,

–   položen državni stručni ispit,

–   poznavanje osnovnih programa i rada na PC-u.

Cijeli tekst natječaja pogledajte ovdje.

Opis poslova, podatke o plaći i načinu provjere pogledajte ovdje.