Posjet komunalnom poduzeću ČAKOM

Predstavnici Grada Korčule posjetili su komunalno poduzeće Čakom iz Čakovca, 26.08.2013. Razmijenili su iskustva u gospodarenju otpadom, prokomentirali novi Zakon o gospodarenju otpadom i obišli reciklažno dvorište u Čakovcu.

Domaćini posjeta komunalnom poduzeću Čakom bili su direktorica gđa. Snježana Tkalčec Avirović, tehnički rukovoditelj Saša Avirević i predstavnik tvrtke Esper – Marijan Galović. Predstavnici Grada Korčule bili su gradonačelnik Vinko Kapelina, direktor KTD-a Hober – Marko Milat i direktorica Korčulanske razvojne agencije KORA – Ivana Fazinić.

Gradsko komunalno poduzeće „ČAKOM“ d.o.o. dana 12.07.2013 otvorilo je prvo reciklažno dvorište u Gradu Čakovcu. Uz papir, karton, metal, plastiku, drvo, tekstil i odjeću te električnu i elektroničku opremu, moći će se odložiti i neke vrste opasnog otpada iz kućanstva, kao što su boje, smole i ljepila, pesticidi, kiseline i lužine, lijekovi, ulja i masti te baterije i akumulatori.

Dvorište funkcionira tako da građani dođu s kuponima koje dobivaju početkom godine i otpadom. Otpad se izvaže i privremeno skladišti u neki od kontejnera, ovisno o vrsti otpada. Grad Čakovec u dogledno će vrijeme u svojim prostornim planovima morati odrediti i lokacije za nova.

Reciklažna dvorišta su i zakonska obveza. Po slovu zakona, reciklažno dvorište trebao bi imati svaki gradski kotar. Tek iznimno, za dva kotara može postojati jedno dvorište. Hrvatska se obvezala do kraja 2013. godine smanjiti količinu biološkog otpada (u koji spada i papir) na odlagalištima za 25%, a do 2020. godine selektirati 50% komunalnog otpada. U  Međimurju se već sada selektira, odnosno reciklira 40% otpada.

Iz tog razloga Grad Čakovec i komunalno društvo Čakom mogu biti dobar primjer Korčuli u boljem gospodarenju otpadom.

Na priloženim je fotografijama vidljivo da je reciklažno dvorište čisto i održavano.  Na njega donosi jedino selekcioniran otpad (papir, plastika, stare baterije, tekstil..) dakle nema neugodnih mirisa niti narušavanja ambijenta.