Poziv učenicima i sudentima za rad u prometnim jedinicama mladeži u Gradu Korčuli

Pozivaju se studenti (m/ž) i učenici (m/ž) s područja Grada Korčule koji su navršili ili će do 1. srpnja 2013. navršiti 16 godina, da se prijave za rad u prometnim jedinicama mladeži u ljetnoj sezoni 2013. godine (srpanj i kolovoz). Prijave s dokazima podnose se do 14. lipnja (petak) 2013. godine.

.

.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD KORČULA

O B A V I J E S T

Pozivaju se studenti (m/ž) i učenici (m/ž) s područja Grada Korčule, koji su navršili ili će do 1. srpnja 2013. navršiti 16 godina, da se prijave za rad u Prometnim jedinicama mladeži u ljetnoj sezoni 2013. godine (srpanj i kolovoz).

Pripadnikom postrojbe prometne mladeži može biti osoba koja je navršila najmanje 16 godina, primjerena u učenju, ponašanju i radu, koja ima opću zdravstvenu sposobnost (dokazuje se potvrdom liječnika obiteljske/opće prakse) i koja prođe posebnu obuku za pripadnika prometne mladeži.

Prijave kandidata dostavljaju se pismeno (poštom ili osobnom predajom u Upravnom odjelu za opće poslove i mjesnu samoupravu), a uz prijavu se obvezno prilažu:

  • preslika osobne iskaznice, odnosno rodnog lista (ako nema osobnu iskaznicu),
  • dokaz o učeničkom ili studentskom statusu (potvrda od škole ili visokog učilišta),
  • dokaz o općoj zdravstvenoj sposobnosti  kandidata (potvrda obiteljskog liječnika), koji se može dostaviti i naknadno, ali najkasnije do početka obuke.

U prijavi se obvezno treba navesti ime i prezime kandidata, OIB, adresa, broj telefona i mobitela (ako se raspolaže) te konfekcijski broj odjeće (hlača odnosno suknje i jakne).

S obzirom da se isplata naknada vrši preko učeničkog ili student servisa, nužno je biti član učeničkog, odnosno student servisa.

Prijave s dokazima podnose se do 14. lipnja (petak) 2013. godine, odnosno do izbora potrebnog broja kandidata, na adresu:

Grad Korčula,
20260 Korčula,
Trg A. i S. Radića 1
s naznakom: prijava za rad u PJM za 2013.

Izabrani kandidati dužni su pohađati obuku u organizaciji MUP-a (osim onih koji su tu obuku već prije prošli).

Korčula, 3. lipnja 2013.

Upravni odjel za opće poslove
…..i mjesni samoupravu